จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม free hit counter
 
 
 
 
เรื่องที่ถามบ่อยๆ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบสำรวจฯ
ประกาศฯ
เอกสารแนบท้าย 1 รหัส 01 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับปริญญาตรี)
เอกสารแนบท้าย 2 รหัส 02 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)
เอกสารแนบท้าย 3 รหัส 03 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เอกสารแนบท้าย 4รหัส 04 ตำแหน่งแม่บ้าน
เอกสารแนบท้าย 5 รหัส 05 ตำแหน่งคนสวน
เอกสารแนบท้าย 6 รหัส 06 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศฯ
เอกสาร 1 แนบท้าย รหัส 01 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับปริญญาตรี)
เอกสาร 2 แนบท้าย รหัส 02 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)
เอกสาร 3 แนบท้าย รหัส 03 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เอกสาร 4 แนบท้าย รหัส 04 ตำแหน่งแม่บ้าน
เอกสาร 5 แนบท้าย รหัส 05 ตำแหน่งคนสวน
เอกสาร 6 แนบท้าย รหัส 06 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
เอกสาร 7 แนบท้าย กำหนดการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
ระบบออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของ ผวจ. และ รอง ผวจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)
ระบบออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานด้านกฎหมาย สนจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ระบบออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานด้านการเงินและบัญชี สนจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหนังสือแจ้งหน่วยงาน/จังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2053/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2029/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญขาดจากอัตราเงินเดือนและให้ได้รับเงินเดือน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศฯ
ผนวก 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผนวก 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผนวก 3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผนวก 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผนวก 6 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 7 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาฯ
ประกาศรับสมัครฯ
สายงานบริหารงานปกครอง (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด)
สายงานตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
ประกาศฯ
ผนวก 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผนวก 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผนวก 3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผนวก 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผนวก 6 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 7 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
ผนวก 8 โครงร่างผลงานและขอเสนอแนวคิดฯ
ผนวก 9 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ผนวก 10 กำหนดการสัมภาษณ์
แบบคำร้องขอทราบผลคะแนน
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 และงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562 2 ก.ย. 62

หนังสือแจ้งส่วนกลางและกำหนดการ
หนังสือแจ้งแจ้งจังหวัดและกำหนดการ
ประกาศฯ
ผนวก 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผนวก 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผนวก 3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผนวก 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผนวก 6 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 7 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
ผนวก 8 แผนผังที่นั่งสอบ
ผนวก 9 แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
สายงานบริหารงานปกครอง (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด)
สายงานตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
หนังสือแจ้งจังหวัด
แบบแจ้งรายชื่อฯ
แบบรายงานข้อมูลบุคคลฯ
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติฯ
แบบปกเอกสารการพิจารณาคัดเลือกฯ
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หนังสือแจ้งจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ฯ และผลงานฯ
สายงานบริหารงานปกครอง ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
สายงานตรวจราชการกระทรวง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่งฯ
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติฯ
แบบปกเอกสารการพิจารณาคัดเลือกฯ
กรณีเกษียณอายุราชการ
กรณีผู้รับราชการครบ 20 ปี
กรณีผู้ทำคุณประโยชน์และเสียสละให้แก่ทางราชการเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด และ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปี 2562
แบบรายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ประกาศรายชื่อฯ
ผนวก 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 207 ราย
ผนวก 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 52 ราย
ผนวก 3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 85 ราย
ผนวก 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 31 ราย
ผนวก 5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จำนวน 45 ราย
ผนวก 6 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย
ผนวก 7 ตำแหน่งนนิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 28 ราย
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมคุมประพฤติและเอกสารแนบ
รายชื่อสมาชิก ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
บัญชีกลุ่มเป้าหมายและแบบสำรวจ (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งภูมิภาค
บัญชีกลุ่มเป้าหมายและแบบสำรวจ (ส่วนภูมิภาค)
ตำแหน่งนายอำเภอ ปค.
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปภ..
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศรับสมัครฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักกฎหมาย สป.
หน้าที่ความรับผิดชอบฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก สป.
ใบสมัครฯ
แบบเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมฯ
เอกสารการคัดเลือกฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศรับสมัครฯ
ผนวก ก ใบสมัคร
ผนวก ข แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
ผนวก ค เค้าโครงเอกสารผลงานฯ
ผนวก ง แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ผนวก จ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ผนวก ฉ ขอบเขตเนื้อหา
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
คำสั่ง สป.มท. ที่ 1246/2562 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่ มท 0202.3/ว 329 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่ มท 0202.3/ว 330 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0202.3/ว 4165 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0202.3/ว 4166 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 267 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือแจ้ง สร.มท. และกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานฯ
แบบเสนอรายชื่อ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่ง
แบบรายงานประวัติ
ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอวิสัยทัศน์
ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบ 1 แบบเค้าโครงเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
เอกสารแนบ 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานและรายชื่อผู้ที่เข้าเกณฑ์ ประจำปี 2562
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1263/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 7 ราย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 1133/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 1 ราย
หนังสือแจ้งหน่วยงาน/จังหวัด และหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน
QR Code และช่องทางการติดต่อ กบข.
หนังสือแจ้งจังหวัดฯ
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1135/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1136/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 17 ราย
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.5/ว 3359 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2562
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.5/ว 3360 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2562
คำสั่ง สป.มท. ที่ 898/2562 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งกรม และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบทฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
การรายงานข้อมูลในระบบออนไลน์
-->
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
คำสั่ง สป.มท. ที่ 246/2562 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด สป.
หนังสือแจ้งจังหวัด
จำนวนข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นต่ำ) ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ
รายชื่อข้าราชการผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ
รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อฯ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ มท. (เพิ่มเติม)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.
คำสั่งฯ
คำสั่งฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. และ สร.มท.
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
แบบการคัดเลือก 1-4
บัญชีรายชื่อฯ

บัญชีรายชื่อฯ

หนังสือเรียนผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป. และหัวหน้า สร.มท.
แบบฟอร์มเรื่องการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก
บัญชีรายชื่อฯ
คำสั่ง มท. ที่ 2023/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
หนังสือแจ้งจังหวัด
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนฯ
คำสั่ง มท. ที่ 1922/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1923/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่ง มท. ที่ 1924/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1925/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีแนบท้าย : การแต่งตั้งข้าราชการฯ
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่ง มท. ที่ 1919/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญขาดจากอัตราเงินเดือนและให้ได้รับเงินเดือน
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
หนังสือแจ้งจังหวัด
แนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด
แบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด
ประกาศ อ.ก.พ.มท.ฯ
หนังสือแจ้ง ศอ.บต., ส่วนราชการระดับกรมในสังกัด มท., สร.มท., หน่วยงานในสังกัด สป., กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และจังหวัด
ประกาศ มท.ฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด
หนังสือแจ้ง สบจ.สป.
คำสั่ง มท. ที่ 1773/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1774/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่ง มท. ที่ 1775/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1776/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีแนบท้าย : การแต่งตั้งข้าราชการฯ
ประกาศ สป. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ฯ
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญาจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ
บัญชีการบริหารวงเงินฯ
ประกาศ สป. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
เอกสารแนบท้าย 1 : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 : นิติกรปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 : วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 5 : เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง
คำสั่ง สป. ที่ 1411/2561
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด สป. พ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ฯ
รายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้รับราชการครบ 20 ปี ประจำปี 2561
หนังสือแจ้งจังหวัด หน่วยงานในสังกัด สป. และ สร.มท.
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560ฯ
ประกาศ มท. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการฯ
ประกาศ สป. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการฯ
ประกาศ มท. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการฯ (ข้าราชการในสังกัด สร.มท.)
ประกาศ สป. เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการฯ
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.
ใบสมัครฯ
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แบบติดตามตรวจสอบฯ
แบบขอเครื่องราชฯ เพิ่มเติม
แบบแจ้งยืนยันข้อมูลเครื่องราชฯ
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
คำสั่ง มท. ที่ 591/2561 แต่งตั้ง ขรก. ตำแหน่ง ร.อปค.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สถานการณ์การคอร์รัปชันและทุจริตของประเทศไทย
คำสั่ง มท. ที่ 411/2561
ประกาศ มท. ฯ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของ สป.มท.

การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"

การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"
คส.มท. ที่ 93/2561
ประกาศ อ.ก.พ.สป. : รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯ
ผนวก 1 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผนวก 2 : นักทรัพยากรบุคคล
ผนวก 3 : นักจัดการงานทั่วไป
ผนวก 4 : นักประชาสัมพันธ์
ผนวก 5 : นักวิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง สป.ที่ 1263/2560 : ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง สป.ที่ 1264/2560 : ให้ ขรก.รกน.นวค.ชพ. 22 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1265/2560 : ให้ ขรก.รกน.นทบ.ชพ. 10 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1266/2560 : ให้ ขรก.รกน.นจก.ชพ. 15 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1267/2560 : ให้ ขรก.รกน.นปช.ชพ. 1 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1268/2560 : ให้ ขรก.รกน.นวท.ชพ. 1 ราย
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นวค.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นวค.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นทบ.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นทบ.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นจก.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นจก.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นปช.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นปช.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นวท.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นวท.ชพ.
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่ง/ข้อสั่งการ

 

คส.มท. ที่ 1254/2562 ลว. 25 มิ.ย. 2562 เรื่อง มอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

 

รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองการเงิน ระดับ 7 และตำแหน่งหัวหน้างบประมาณ ระดับ 7
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3-5
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
การฝึกอบรม/สัมมนา
การประเมินผล
หนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัด ศอ.บต. และหน่วยงานในสังกัด สป.
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อฯ

การจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.2551
 
<
 
 
 
 
 
 
>> หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี "การออกบัตรประจำตัวฯ แก่ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผูรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน" >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 >> การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ สป. >> การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ >> การลงบัตรประวัติลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งตามระบบใหม่) >> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ >> การลาประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ >> หลักเกณฑ์ ประเมิน การปรับระดับชั้น >> การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม.ค.2557 >> แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงาน ก.พ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรมบัญชีกลางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ มท.

ข่าวสาร กบข.

อบรม นปส.
 
อมรม บ.มท.