จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม free hit counter
 
 


 

 
เรื่องที่ถามบ่อยๆ

 

CLICK

CLICK

CLICK

ร่วมแสดงความคิดเห็น วันอาสาสมัครสากล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คำสั่งที่ 940/2567 ลงวันที่ 21 มี.ค. 67 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
หนังสือแจ้งจังหวัดยะลา (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ปลายทาง)
ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
เอกสารแนบ 2 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบตรวจราชการและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสารแนบ 3 ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เอกสารแนบ 4 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
เอกสารแนบ 5 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารแนบ 6 แนวทางการจัดทำผลงานฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สป. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์
เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
เอกสารแนบ 2 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบตรวจราชการและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสารแนบ 3 ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เอกสารแนบ 4 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
เอกสารแนบ 5 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารแนบ 6 กำหนดการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้ง
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบท้ายประกาศ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.
เอกสาร 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองฯ
เอกสาร 2 กำหนดการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2566
คำสั่ง สป. ที่ 464/2567 ลงวันที่ 15 ก.พ. 67 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง (ปลายทาง)
คำสั่ง สป. ที่ 422/2567 ลงวันที่ 12 ก.พ. 67 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
คำสั่ง สป. ที่ 423/2567 ลงวันที่ 12 ก.พ. 67 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 17 ราย
หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง
ประกาศ สป. เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เอกสารแนบ 2 คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการของ สป.
เอกสารแนบ 3 แบบเสนอความเห็นฯ
เอกสารแนบ 4 ใบสมัคร
เอกสารแนบ 5 แบบรายงานประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองฯ
เอกสารแนบ 7 แบบรายงานข้อมูลบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด (สป.)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ จำนวน 6 ราย
ประกาศ คกก. คัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบท้าย 1 รองอธิบดีกรมการปกครอง
เอกสารแนบท้าย 2 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เอกสารแนบท้าย 3 รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เอกสารแนบท้าย 4 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เอกสารแนบท้าย 5 กำหนดการประเมิน
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศ สป. เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.
เอกสารแนบ 1 คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการของ สป.
เอกสารแนบ 2 แบบเสนอความเห็นฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด (สป.)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศ
เอกสารแนบท้าย 1
เอกสารแนบท้าย 2-1
เอกสารแนบท้าย 2-2
ผังการมอบหมายภารกิจ
มอบหมายให้ รอง ปมท. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
มอบหมายให้รอง ปมท. รับผิดชอบเป็นรายพื้นที่
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ปมท.
มอบอำนาจให้ รอง ปมท. ปฏิบัติราชการแทน ปมท. ในงานด้านบริหาร
ประกาศ
เอกสารแนบท้าย 1
เอกสารแนบท้าย 2
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้ง
หนังสือแจ้ง
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
กำหนดการ
ประกาศ
เอกสารแนบท้าย 1
เอกสารแนบท้าย 2
เอกสารแนบท้าย 3
เอกสารแนบท้าย 4-1
เอกสารแนบท้าย 4-2
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
คำสั่ง สป. ที่ 2298/2566 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
สำหรับข้าราชการสังกัดกรม
สำหรับข้าราชการสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
สำหรับข้าราชการสังกัด สป. (ส่วนภูมิภาค)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สำหรับ สป. และ สร.มท.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สำหรับ สป. และ สร.มท.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สำหรับ สป. และ สร.มท.) Word
แบบปก (สำหรับ สป. และ สร.มท.)
ใบสมัคร (สำหรับ สป. และ สร.มท.)
ประกาศ
เอกสารแนบท้าย 1
เอกสารแนบท้าย 2
เอกสารแนบท้าย 3
เอกสารแนบท้าย 4
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศ
เอกสารแนบท้าย 1
เอกสารแนบท้าย 2
เอกสารแนบท้าย 3
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศ
เอกสารแนบท้าย 1
เอกสารแนบท้าย 2
เอกสารแนบท้าย 3
เอกสารแนบท้าย 4
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
คำสั่ง สป. ที่ 1817/2566 ลงวันที่ 6 ก.ค. 66 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานฯ
เอกสาร 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ลำดับที่ 9
เอกสาร 2 แนวทางการจัดทำผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานฉบับสมบูรณ์
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองฯ
เอกสาร 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองฯ
เอกสาร 2 กำหนดการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
หนังสือแจ้งจังหวัด (สป.)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งกรมการปกครอง
หนังสือแจ้งกรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือแจ้งกรมที่ดิน
หนังสือแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือแจ้งกรมโยธาธิการและผังเมือง
หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือแจ้งจังหวัด (สำหรับข้าราชการในสังกัด สป.)
หนังสือแจ้งจังหวัด (สำหรับข้าราชการที่เข้าร่วมอบรม)
เอกสารแนบ (บัญชีรายชื่อ)
ประกาศ มท. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ฯ
ประกาศ สป. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ฯ
ประกาศ สป. เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ฯ
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และสำนักงานรัฐมนตรี มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
ประกาศฯ
เอกสารแนบท้าย 1
เอกสารแนบท้าย 2
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
ประกาศ มท. เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งกรมการปกครอง
หนังสือแจ้งกรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือแจ้งกรมที่ดิน
หนังสือแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือแจ้งกรมโยธาธิการและผังเมือง
หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตารางฝึกอบรม
รายละเอียดการรายงานตัว
ประกาศ สป. เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองฯ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เอกสารแนบ 2 คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการของ สป.
เอกสารแนบ 3 แบบเสนอความเห็นฯ
เอกสารแนบ 4 ใบสมัคร
เอกสารแนบ 5 แบบรายงานประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองฯ
เอกสารแนบ 7 แบบรายงานข้อมูลบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด (สป.)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
คำสั่ง สป. ที่ 1347/2566 ลงวันที่ 17 พ.ค. 66 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานฯ
เอกสาร 1 ตำแหน่งนิติกร ลำดับที่ 10
เอกสาร 2 แนวทางการจัดทำผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานฉบับสมบูรณ์
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศ สป. เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สป.
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สป.
เอกสารแนบ 1 คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการของ สป.
เอกสารแนบ 2 แบบเสนอความเห็นฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด (สป.)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
โครงการ MOI SMART Agent for CAST
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
หนังสือแจ้งอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล
แบบรายงานบัญชีรายชื่อ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
คำสั่ง สป. ที่ 1244/2566 ลงวันที่ 8 พ.ค. 66 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลาง (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลาง (ปลายทาง)
คำสั่ง สป. ที่ 1241/2566 ลงวันที่ 8 พ.ค. 66 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
คำสั่ง สป. ที่ 1242/2566 ลงวันที่ 8 พ.ค. 66 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 67 ราย
หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง (ต้นทาง)
คำสั่ง สป. ที่ 1240/2566 ลงวันที่ 8 พ.ค. 66 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง (ต้นทาง)
ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานฯ
เอกสาร 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ลำดับที่ 27
เอกสาร 2 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ลำดับที่ 8 - 9
เอกสาร 3 แนวทางการจัดทำผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานฉบับสมบูรณ์
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 1-70
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 71-100 (สำรอง)
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1-28
รายละเอียดการรายงานตัว
คำสั่ง สป. ที่ 1136/2566 ลงวันที่ 28 เม.ย. 66 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง (ต้นทาง)
ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานฯ
เอกสาร 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 3 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เเอกสาร 4 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 5 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 6 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 7 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 8 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 9 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 10 แนวทางการจัดทำผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานฉบับสมบูรณ์
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศ สป. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ
เอกสาร 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 3 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 4 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 5 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 6 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 7 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 8 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เอกสาร 9 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)

การย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ลำดับที่ 110 - 120
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ลำดับที่ 121 - 140 (สำรอง)
รายละเอียดการรายงานตัว
ประกาศ สป. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ
เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้าย 3 แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดเลขประจำตัวสอบฯ
เอกสาร 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เอกสาร 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เอกสาร 3 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
เอกสาร 4 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
เอกสาร 5 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
เอกสาร 6 ตำแหน่งนิติกร
เอกสาร 7 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
เอกสาร 8 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เอกสาร 9 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เอกสาร 10 แผนผังที่นั่งสอบประเมินความรู้
เอกสาร 11 กำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศ มท. เรือง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
เอกสาร 1 ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
เอกสาร 2 ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง
เอกสาร 3 ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
เอกสาร 4 แนวทางการจัดทำผลงานและข้อเสนอแนวคิด
หนังสือแจ้งกรม และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศ สป. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ
เอกสารแนบท้าย รายละเอียดการจัดส่งเอกสารเรียกรายงานตัว
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ
เอกสาร 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เอกสาร 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เอกสาร 3 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
เอกสาร 4 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
เอกสาร 5 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
เอกสาร 6 ตำแหน่งนิติกร
เอกสาร 7 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
เอกสาร 8 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เอกสาร 9 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศฯ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง และตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)
เอกสาร 1 ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
เอกสาร 2 ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง
เอกสาร 3 ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เอกสาร 4 กำหนดการ (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประกาศฯ สายงานนิติการ (ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย)
เอกสาร 1 ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
เอกสาร 2 กำหนดการ (สายงานนิติการ)
หนังสือแจ้งกรม และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลำดับที่ 163 - 175
ตำแหน่งงนักวิชาการพัสดุ ลำดับที่ 82 - 91
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สำรอง) ลำดับที่ 92-132
รายละเอียดการรายงานตัว
ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เอกสารแนบท้าย 1 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้าย 3 สรุปผังที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 สรุปผังที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง การรับสมัครฯ
แบบปก
เอกสารแนบ 1 เค้าโครงผลงาน
เอกสารแนบ 2 ข้อเสนอแนวคิด
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
เอกสารแนบ 4 ใบสมัคร
เอกสารแนบ 5 แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานบัญชีรายชื่อ
เอกสารแนบ 7 ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการประเมินฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
คำสั่งที่ 616/2566 ลงวันที่ 7 มี.ค. 66 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานใน สป. (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานใน สป. (ปลายทาง)
สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง และตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)
สายงานนิติการ (ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย)
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบฯ
เอกสารแนบ 2 เค้าโครงผลงาน
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
เอกสารแนบ 4 ใบสมัคร
เอกสารแนบ 5 แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลฯ
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานบัญชีรายชื่อผู้สมัครฯ
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้ง
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผนวก 1 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 2 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 3 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 4 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 5 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 6 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 7 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 8 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 9 แนบท้ายประกาศ
ผนวก 10 แนบท้ายประกาศ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศ คกก.กลั่นกรองฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ
เอกสาร 1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
เอกสาร 2 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสารนิเทศ
เอกสาร 3 ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ
แบบปก
เอกสารแนบ 1 เค้าโครงผลงาน
เอกสารแนบ 2 ข้อเสนอแนวคิด
หนังสือแจ้งกรม และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 - 9 รายชื่อผู้มีสิทธิในแต่ละตำแหน่ง
เอกสารแนบท้ายประกาศ 10 กำหนดการประเมินความรู้ฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศ สป. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานประจำสำนักงาน

1.คำสั่งที่ 3170/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย
2. คำสั่งที่ 3171/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย
3. คำสั่งที่ 3172/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย
4. คำสั่งที่ 3173/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 ย้ายข้าราชการ จำนวน 5 ราย
4.1.หนังสือแจ้งคำสั่งย้าย 5 ราย (ต้นทาง)
4.2.หนังสือแจ้งคำสั่งย้าย 5 ราย (ปลายทาง)
5. คำสั่งที่ 3174/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 15 ราย
5.1 หนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง 15 ราย (ต้นทาง)
5.2 หนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง 15 ราย (ปลายทาง)
6. คำสั่งที่ 3175/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 61 ราย
6.1 หนังสือแจ้งกรม คำสั่งโอน 61 ราย (ต้นทาง)
6.2 หนังสือแจ้งจังหวัด คำสั่งโอน 61 ราย (ปลายทาง)

การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย

1. คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในฯ
2. คำสั่งจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
3. คำสั่งมอบอำนาจของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
4. คำสั่งจัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป. มท.
5. คำสั่งย้ายข้าราชการ ตามคำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในฯ (ระดับเชี่ยวชาญ) จำนวน 2 ราย
6. คำสั่งย้ายข้าราชการ ตามคำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในฯ จำนวน 122 ราย
7. คำสั่งย้ายข้าราชการ ตามคำสั่งจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จำนวน 67 ราย
8. หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เรื่องการปรับโครงสร้างฯ
9. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) เรื่องการปรับโครงสร้างฯ
10. หนังสือแจ้งกลุ่มจังหวัด เรื่องการย้าย
11. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) เรื่องการย้าย
หนังสือแจ้ง หน่วยงาน สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท. หนังสือแจ้งจังหวัด คู่มือ Digital Pension กรณีสมาชิกไม่ได้รับบำนาญ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ
เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้าย 5-1 และ 5-2 แบบคำร้องขอทราบผลคะแนน
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 ม.ค. 65
1. การเลื่อน ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
1.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
1.2 เอกสาร O2-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
1.3 เอกสาร O2-2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
1.4 เอกสาร O2-3 แบบเสนองานผลงานฯ
1.5 ปกเอกสารประกอบการประเมินบุคคล
2. การเลื่อน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
2.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
2.2 เอกสาร K2-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
2.3 เอกสาร K2-2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลฯ
2.4 เอกสาร K2-3 แบบเสนอเค้าโครงผลงาน
2.5 เอกสาร K2-4 แบบเสนอเค้าโครงข้อเสนอ
2.6 ปกเอกสารประกอบการประเมินบุคคล
2.7 ปกเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์
2.8 เอกสาร K2-กรณีการนับระยะเวลาเกื้อกูล
3. การย้าย หรือการโอน ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และอาวุโส
3.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
3.2.เอกสาร O2,3-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
4. การย้าย หรือการโอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัิตการ
4.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
4.2.เอกสาร K1-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
5. การย้าย หรือการโอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
5.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
5.2.เอกสาร K2,3-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
5.3.เอกสาร K2,3-2 แบบเสนอเค้าโครงผลงาน
5.4.เอกสาร K2,3-3 แบบแสดงรายละเอียดลักษณะงาน
5.5.เอกสาร K2,3-4 แบบเสนอผลงาน
6. หนังสือแจ้งจังหวัด
7. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.
หนังแจ้งหน่วยงานสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
เอกสารแนบ
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
เอกสารการตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
แบบ 7127 แบบขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานบุคลากรภาครัฐ
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
คำสั่ง/ข้อสั่งการ

 

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 5 คน
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักจีดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานบัญชี ระดับ 6
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการประปานครหลวง
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 6 อัตรา
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุระการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
รับโอนข้่าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
ขอความร่วมมือหน่วยงานในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลที่สมควรได้รับกสนเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตำแหน่ง
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการนำเสีย ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการนำเสีย ตำแหน่งพนักงานบัญชี ระดับ 6
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับหารคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งวิศวกร
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 6
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติ ฯ ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 2 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย
การฝึกอบรม/สัมมนา
การประเมินผล

ประกาศฯ ลว. 3 พ.ย. 66 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ : 5 ราย

ประกาศฯ ลว. 3 ต.ค. 66 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ : 10 ราย

ประกาศฯ ลว. 11 ก.ย. 66 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ : 12 ราย

ประกาศฯ ลว. 8 ส.ค. 66 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ : 7 ราย

การจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.2551
 
 
 
 
 
 
 
>> หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี "การออกบัตรประจำตัวฯ แก่ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผูรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน" >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 >> การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ สป. >> การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ >> การลงบัตรประวัติลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งตามระบบใหม่) >> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ >> การลาประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ >> หลักเกณฑ์ ประเมิน การปรับระดับชั้น >> การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม.ค.2557 >> แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงาน ก.พ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรมบัญชีกลางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ มท.

ข่าวสาร กบข.

อบรม นปส.
 
อมรม บ.มท.