จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม free hit counter
 
 
 
 
เรื่องที่ถามบ่อยๆ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
CLICK

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 2/2563)

สำหรับข้าราชการสังกัด สป. สร.มท. และ ศอ.บต. (จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563)
สำหรับข้าราชการสังกัดกรม (จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563)
สิ่งที่ส่งมาด้วย/เอกสารแนบท้าย 1 - 3
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2423/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
หนังสือแจ้งจังหวัด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

หนังสือแจ้งรายงานตัว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 31-53)
หนังสือแจ้งรายงานตัว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลำดับที่ 13-21)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (การพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายละเอียดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แผนที่)
หนังสือแจ้งรายงานตัว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1-30)
หนังสือแจ้งรายงานตัว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1- 2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (การพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายละเอียดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แผนที่)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 2057/2563 ลงวันที่ 11 ก.ย. 63
หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัด

หนังสือแจ้งผู้บริหารในสังกัด สป.มท.

หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.

หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท.

หนังสือแจ้งจังหวัด

หนังสือเชิญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการเสนอขอ

หนังสือแจ้ง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและหนังสือแจ้งหน่วยงาน/จังหวัด
ความเป็นมา
หนังสือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1105/4469 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563
ใบสมัคร วุฒิอาสาธนาคารสมอง
คำขอมีบัตรประจำตัว วุฒิอาสาธนาคารสมอง
การย้ายข้าราชการ
การโอนข้าราชการ
การแต่งตั้งข้าราชการ
บัญชีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. และหนังสือแจ้งจังหวัด
link แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ
หนังสือแจ้ง
ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย
ตำเเหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ จำนวน 14 ราย
ตำเเหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย
หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง
คำสั่ง มท. ที่ 1501/2563 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 63
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรม
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่ มท 0202.7/ว272 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง)
แบบเสนอตัวชี้วัดที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัด สป. สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ สป.
แบบเสนอตัวชี้วัดที่ต้องการให้สำนักงานจังหวัดสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ สป.
คำสั่งที่ 1076/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
คำสั่ง 953/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง
มาตราการ
คู่มือการลงทะเบียน
หนังสือแจ้ง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และสำนักงานรัฐมนตรี มท.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำจำกัดความสมรรถนะ
รวมคู่มือสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะ
หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
คู่มือการลงเวลาในระบบ DPIS
หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
แบบข้อตกลงเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน
เแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
ประกาศฯ รับสมัคร
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง
เอกสารแนบ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
เอกสารแนบ 3 ใบสมัคร
เอกสารแนบ 4 แบบประเมินฯ
แบบปก
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง สร.มท. และกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศน์สัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักวิเทศน์สัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
คำสั่ง สป.มท. ที่ 712/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่ง สป.มท. ที่ 713/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง สป.มท. ที่ 714/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ จำนวน 14 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 715/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิเทศน์สัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย
หนังสือเเจ้งจังหวัด
หนังสือเเจ้งหน่่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 759/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งข้าราชการและหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
เอกสารแนบ 1 แบบข้อตกลงการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน
เอกสารแนบ 2 แบบข้อตกลง+รายงานการปฏิบัตินอกสถุานที่ตั้งของส่วนราชการ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งอธิบดีกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง และ QR CODE
ลิงค์เข้าสู่แบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แบบรายงาน
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๗.๔/๓๒๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๗๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำสั่งที่ 558/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศฯ
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัคร และกำหนดการ (สัมภาษณ์)
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ตำเเหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ จำนวน 43 ราย
ตำเเหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ จำนวน 27 ราย
ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ จำนวน 30 ราย
ตำเเหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย
ตำเเหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ราย
ตำเเหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย
ตำเเหน่งนิติกร ชำนาญการพิเศษ จำนวน 23 ราย
หนังสือเเจ้ง ศอ.บต. และ จังหวัด
หนังสือเเจ้ง หน่วยงานในสังกัด (ส่วนกลาง)
คำสั่ง 293/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือเเจ้ง หน่วยงานในสังกัด (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งศอ.บต. และจังหวัด
ใบสมัคร
แบบรายงานประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
แบบประเมิน
บัญชีรายชื่อผู้สมัคร
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่ง
ตัวอย่างหัวข้อนำเสนอวิสัยทัศน์
รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อฯ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือแจ้ง สร.มท. และกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งศอ.บต. และจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานฯ
แบบเสนอรายชื่อ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่ง
ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอวิสัยทัศน์
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบรายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ประกาศฯ รับสมัคร
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ผชช.สนผ.สป.
เอกสารแนบ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ผชช.ภาคใต้
เอกสารแนบ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ผชช.ภาคเหนือ
เอกสารแนบ 4 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ผชช.กจ.สป.
เอกสารแนบ 5 ใบสมัคร
เอกสารแนบ 6 แบบประเมินฯ
แบบปก
โครงร่างการเขียนผลงานฯ
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง

การฝึกอบรมการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะ ของข้าราชการ สป. โดยวิธีการแบบ 360 องศา ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2740/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2741/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ตำแหน่ง รอง อ.ปค.)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2742/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ตำแหน่ง รอง อ.พช.)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2743/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ตำแหน่ง รอง อ.ทด.)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2744/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ตำแหน่ง รอง อ.ยผ.)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2745/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ตำแหน่ง รอง อ.ปภ.)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2746/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ตำแหน่ง ผช.ปมท.)
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัคร
เอกสาร 1 แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสาร 2 แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง
เอกสาร 3 แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน
เอกสาร 4 แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เอกสาร 5 แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เอกสาร 6 แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เอกสาร 7 แนบท้ายประกาศ กำหนดการประเมินคุณลักษณอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศรับสมัครฯ
เอกสารแนบ 1 JD ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบ 2 JD รองอธิบดีกรมการปกครอง
เอกสารแนบ 3 JD รองอธิบดีกรมที่ดิน
เอกสารแนบ 4 JD รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เอกสารแนบ 5 JD รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เอกสารแนบ 6 JD รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เอกสารแนบ 7 ใบสมัคร
เอกสารแนบ 8 แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และสร.มท.
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด สป.
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2101/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2102/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 43 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2103/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 27 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2104/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 30 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2105/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2106/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2107/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2108/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 23 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2109/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 7 ราย
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด และ ศอ.บต.
คำสั่งฯ
คำสั่งฯ
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบสำรวจฯ
ประกาศฯ
เอกสารแนบท้าย 1 รหัส 01 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับปริญญาตรี)
เอกสารแนบท้าย 2 รหัส 02 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)
เอกสารแนบท้าย 3 รหัส 03 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เอกสารแนบท้าย 4รหัส 04 ตำแหน่งแม่บ้าน
เอกสารแนบท้าย 5 รหัส 05 ตำแหน่งคนสวน
เอกสารแนบท้าย 6 รหัส 06 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศฯ
เอกสาร 1 แนบท้าย รหัส 01 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับปริญญาตรี)
เอกสาร 2 แนบท้าย รหัส 02 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)
เอกสาร 3 แนบท้าย รหัส 03 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เอกสาร 4 แนบท้าย รหัส 04 ตำแหน่งแม่บ้าน
เอกสาร 5 แนบท้าย รหัส 05 ตำแหน่งคนสวน
เอกสาร 6 แนบท้าย รหัส 06 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
เอกสาร 7 แนบท้าย กำหนดการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหนังสือแจ้งหน่วยงาน/จังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2053/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2029/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญขาดจากอัตราเงินเดือนและให้ได้รับเงินเดือน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศฯ
ผนวก 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผนวก 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผนวก 3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผนวก 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผนวก 6 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 7 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาฯ
ประกาศรับสมัครฯ
สายงานบริหารงานปกครอง (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด)
สายงานตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
ประกาศฯ
ผนวก 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผนวก 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผนวก 3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผนวก 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผนวก 6 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 7 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
ผนวก 8 โครงร่างผลงานและขอเสนอแนวคิดฯ
ผนวก 9 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ผนวก 10 กำหนดการสัมภาษณ์
แบบคำร้องขอทราบผลคะแนน
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลางและกำหนดการ
หนังสือแจ้งแจ้งจังหวัดและกำหนดการ
ประกาศฯ
ผนวก 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผนวก 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผนวก 3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผนวก 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผนวก 6 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 7 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
ผนวก 8 แผนผังที่นั่งสอบ
ผนวก 9 แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
สายงานบริหารงานปกครอง (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด)
สายงานตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
หนังสือแจ้งจังหวัด
แบบแจ้งรายชื่อฯ
แบบรายงานข้อมูลบุคคลฯ
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติฯ
แบบปกเอกสารการพิจารณาคัดเลือกฯ
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หนังสือแจ้งจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ฯ และผลงานฯ
สายงานบริหารงานปกครอง ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
สายงานตรวจราชการกระทรวง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่งฯ
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติฯ
แบบปกเอกสารการพิจารณาคัดเลือกฯ
กรณีเกษียณอายุราชการ
กรณีผู้รับราชการครบ 20 ปี
กรณีผู้ทำคุณประโยชน์และเสียสละให้แก่ทางราชการเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด และ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปี 2562
แบบรายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ประกาศรายชื่อฯ
ผนวก 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 207 ราย
ผนวก 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 52 ราย
ผนวก 3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 85 ราย
ผนวก 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 31 ราย
ผนวก 5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จำนวน 45 ราย
ผนวก 6 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย
ผนวก 7 ตำแหน่งนนิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 28 ราย
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมคุมประพฤติและเอกสารแนบ
รายชื่อสมาชิก ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
บัญชีกลุ่มเป้าหมายและแบบสำรวจ (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งภูมิภาค
บัญชีกลุ่มเป้าหมายและแบบสำรวจ (ส่วนภูมิภาค)
ตำแหน่งนายอำเภอ ปค.
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปภ..
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศรับสมัครฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักกฎหมาย สป.
หน้าที่ความรับผิดชอบฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก สป.
ใบสมัครฯ
แบบเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมฯ
เอกสารการคัดเลือกฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศรับสมัครฯ
ผนวก ก ใบสมัคร
ผนวก ข แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
ผนวก ค เค้าโครงเอกสารผลงานฯ
ผนวก ง แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ผนวก จ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ผนวก ฉ ขอบเขตเนื้อหา
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
คำสั่ง สป.มท. ที่ 1246/2562 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่ มท 0202.3/ว 329 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่ มท 0202.3/ว 330 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0202.3/ว 4165 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0202.3/ว 4166 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 267 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือแจ้ง สร.มท. และกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานฯ
แบบเสนอรายชื่อ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่ง
แบบรายงานประวัติ
ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอวิสัยทัศน์
ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบ 1 แบบเค้าโครงเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
เอกสารแนบ 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานและรายชื่อผู้ที่เข้าเกณฑ์ ประจำปี 2562
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1263/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 7 ราย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 1133/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 1 ราย
หนังสือแจ้งหน่วยงาน/จังหวัด และหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน
QR Code และช่องทางการติดต่อ กบข.
หนังสือแจ้งจังหวัดฯ
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1135/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1136/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 17 ราย
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.5/ว 3359 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2562
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.5/ว 3360 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2562
คำสั่ง สป.มท. ที่ 898/2562 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งกรม และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบทฯ
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
คำสั่ง สป.มท. ที่ 246/2562 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด สป.
หนังสือแจ้งจังหวัด
จำนวนข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นต่ำ) ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ
รายชื่อข้าราชการผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ
รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อฯ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ มท. (เพิ่มเติม)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.
คำสั่งฯ
คำสั่งฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. และ สร.มท.
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
แบบการคัดเลือก 1-4
บัญชีรายชื่อฯ

บัญชีรายชื่อฯ

หนังสือเรียนผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป. และหัวหน้า สร.มท.
แบบฟอร์มเรื่องการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก
บัญชีรายชื่อฯ
คำสั่ง มท. ที่ 2023/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
หนังสือแจ้งจังหวัด
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนฯ
คำสั่ง มท. ที่ 1922/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1923/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่ง มท. ที่ 1924/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1925/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีแนบท้าย : การแต่งตั้งข้าราชการฯ
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่ง มท. ที่ 1919/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญขาดจากอัตราเงินเดือนและให้ได้รับเงินเดือน
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
หนังสือแจ้งจังหวัด
แนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด
แบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด
ประกาศ อ.ก.พ.มท.ฯ
หนังสือแจ้ง ศอ.บต., ส่วนราชการระดับกรมในสังกัด มท., สร.มท., หน่วยงานในสังกัด สป., กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และจังหวัด
ประกาศ มท.ฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด
หนังสือแจ้ง สบจ.สป.
คำสั่ง มท. ที่ 1773/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1774/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่ง มท. ที่ 1775/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1776/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีแนบท้าย : การแต่งตั้งข้าราชการฯ
ประกาศ สป. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ฯ
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญาจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ
บัญชีการบริหารวงเงินฯ
ประกาศ สป. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
เอกสารแนบท้าย 1 : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 : นิติกรปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 : วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 5 : เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง
คำสั่ง สป. ที่ 1411/2561
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด สป. พ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ฯ
รายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้รับราชการครบ 20 ปี ประจำปี 2561
หนังสือแจ้งจังหวัด หน่วยงานในสังกัด สป. และ สร.มท.
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560ฯ
ประกาศ มท. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการฯ
ประกาศ สป. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการฯ
ประกาศ มท. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการฯ (ข้าราชการในสังกัด สร.มท.)
ประกาศ สป. เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการฯ
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.
ใบสมัครฯ
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แบบติดตามตรวจสอบฯ
แบบขอเครื่องราชฯ เพิ่มเติม
แบบแจ้งยืนยันข้อมูลเครื่องราชฯ
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
คำสั่ง มท. ที่ 591/2561 แต่งตั้ง ขรก. ตำแหน่ง ร.อปค.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สถานการณ์การคอร์รัปชันและทุจริตของประเทศไทย
คำสั่ง มท. ที่ 411/2561
ประกาศ มท. ฯ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของ สป.มท.

การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"

การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"
คส.มท. ที่ 93/2561
ประกาศ อ.ก.พ.สป. : รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯ
ผนวก 1 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผนวก 2 : นักทรัพยากรบุคคล
ผนวก 3 : นักจัดการงานทั่วไป
ผนวก 4 : นักประชาสัมพันธ์
ผนวก 5 : นักวิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง สป.ที่ 1263/2560 : ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง สป.ที่ 1264/2560 : ให้ ขรก.รกน.นวค.ชพ. 22 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1265/2560 : ให้ ขรก.รกน.นทบ.ชพ. 10 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1266/2560 : ให้ ขรก.รกน.นจก.ชพ. 15 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1267/2560 : ให้ ขรก.รกน.นปช.ชพ. 1 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1268/2560 : ให้ ขรก.รกน.นวท.ชพ. 1 ราย
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นวค.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นวค.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นทบ.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นทบ.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นจก.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นจก.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นปช.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นปช.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นวท.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นวท.ชพ.
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่ง/ข้อสั่งการ

 

คส.มท. ที่ 1254/2562 ลว. 25 มิ.ย. 2562 เรื่อง มอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

 

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ ฯ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทนในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
รับสมัครบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
เชิญชวนหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสว.
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
รับสมัครงานในตำแหน่ง Finance Analyst
รับสมัครงานในตำแหน่ง Chief Hydrologist
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 ชื่อ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 2 อัตรา
ขอข้อมูลการประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ
ขยายเวลารับโอนข้าราชการ
รับโอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งเภสัชกร
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งเศรษฐกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนายการ จำนวน 2 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประอบการพิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งศาลปกครองสูงสุด
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาตรจสอบประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานฯ
รับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมาย
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลฯ
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบฯ
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสาสนเทศปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามรถทั่วไป ประจำปี 2563
รับย้าย/รับโอน ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ
จำนวน 7 ราย
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมาธิการสามัญฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ
รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานรักษาศพ 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายช่างสำรวจและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา
รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รับสมัครสอบแข่่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น
รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองการเงิน ระดับ 7 และตำแหน่งหัวหน้างบประมาณ ระดับ 7
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3-5
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉาะด้านกฎหมาย
หนังสือแจ้งจังหวัดและศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ
ข้อขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาฯ
ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ
แสดงความคิดเห็นบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาลปกครองสูงสุด
รับโอนข้าราชการ
ประกาศรับสมัครฯ
รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประกาศรับสมัครฯ
พนักงานราชการ
การรับโอนข้าราชการฯ
ประกาศรับสมัครฯ
ประกาศรับสมัครฯ
พนักงานราชการฯ
รับโอนข้าราชการฯ
พนักงานราชการฯ
พนักงานราชการฯ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง
การรับโอนข้าราชการฯ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง
การรับโอนฯ
ประกาศรับสมัครฯ
การรับโอนฯ
การรับสมัครฯ
การรับโอนฯ
การรับสมัครฯ
การฝึกอบรม/สัมมนา
การประเมินผล

การสำรวจรายชื่อข้าราชการที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติครบ เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การขอรับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการและการขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัด และ ศอ.บต.
แบบฟอร์ม
หนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัด ศอ.บต. และหน่วยงานในสังกัด สป.
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อฯ

การจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.2551
 
 
 
 
 
 
 
>> หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี "การออกบัตรประจำตัวฯ แก่ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผูรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน" >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 >> การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ สป. >> การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ >> การลงบัตรประวัติลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งตามระบบใหม่) >> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ >> การลาประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ >> หลักเกณฑ์ ประเมิน การปรับระดับชั้น >> การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม.ค.2557 >> แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงาน ก.พ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรมบัญชีกลางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ มท.

ข่าวสาร กบข.

อบรม นปส.
 
อมรม บ.มท.