จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม unique styles
 
 
 
 
เรื่องที่ถามบ่อยๆ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
คู่มือ DPIS สนจ.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
แบบติดตามตรวจสอบฯ
แบบขอเครื่องราชฯ เพิ่มเติม
แบบแจ้งยืนยันข้อมูลเครื่องราชฯ
ประกาศ สป.มท.
ประกาศ สป.มท.
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
-->
ประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-->
ประชาสัมพันธ์กรมประมง
การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง
หนังสือแจ้งกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
รับสมัครบุคคลฯ
รับสมัครบุคคลฯ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ฯ
แนวทางการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนฯ
คำสั่ง มท. ที่ 591/2561 แต่งตั้ง ขรก. ตำแหน่ง ร.อปค.
คำสั่ง มท. ที่ 592/2561 โอน ขรก. ตำแหน่ง ผช.ปมท.
รับสมัครบุคคลฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สถานการณ์การคอร์รัปชันและทุจริตของประเทศไทย
การรับสมัครฯ
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ขยายเวลารับสมัครบุคคลฯ
รับโอนข้าราชการฯ
รับโอนข้าราชการฯ
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานฯ
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่งฯ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่งฯ
ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ฯ
หนังสือแจ้ง สร.
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ฯ
การรับสมัครบุคคล ฯ
การรับสมัครบุคคล ฯ
การรับสมัครข้าราชการ ฯ
การรับโอนข้าราชการ ฯ
ประกาศ ฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผช.ปมท.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ร.อปค.
วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
คำสั่ง มท. ที่ 411/2561
ประกาศ มท. ฯ
การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ฯ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
ประกาศ ก.ศบ.
ประกาศ
โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมการปกครอง
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
แบบประเมินผลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้ง สร.
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ใบสมัครคัดเลือกฯ
แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และองค์ประกอบในการคัดเลือกฯ
รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ในตำแหน่งนิติกร
คส.มท. ที่ 284/2561: ย้ายข้าราชการ 10 ราย
คส.มท. ที่ 285/2561: แต่งตั้งข้าราชการ 16 ราย
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมชลประทาน
การรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของ สป.มท.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ กรมที่ดิน
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ กรมการพัฒนาชุมชน
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
การรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง.
ประกาศ อ.ก.พ.สป. : รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯ
ผนวก 1 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผนวก 2 : นักทรัพยากรบุคคล
ผนวก 3 : นักจัดการงานทั่วไป
ผนวก 4 : นักประชาสัมพันธ์
ผนวก 5 : นักวิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง สป.ที่ 1263/2560 : ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง สป.ที่ 1264/2560 : ให้ ขรก.รกน.นวค.ชพ. 22 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1265/2560 : ให้ ขรก.รกน.นทบ.ชพ. 10 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1266/2560 : ให้ ขรก.รกน.นจก.ชพ. 15 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1267/2560 : ให้ ขรก.รกน.นปช.ชพ. 1 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1268/2560 : ให้ ขรก.รกน.นวท.ชพ. 1 ราย
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นวค.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นวค.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นทบ.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นทบ.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นจก.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นจก.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นปช.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นปช.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นวท.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นวท.ชพ.
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
ซักซ้อมแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
คำสั่ง/ข้อสั่งการ
คส.มท. ที่ 752/2561

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ
รับโอนข้าราชการฯ
รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการและนายช่างกลเรือปฏิบัติการฯ
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติฯ
รับโอนข้าราชการเพื่อมาบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนฯ
รับโอนข้าราขการในตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักบัญชีชำนาญการพิเศษฯ
รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนฯ

การฝึกอบรม/สัมมนา
การประเมินผล

การจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.2551
 

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

 
 
 
 
ประมวลจริยธรรม
 
 
>> หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี "การออกบัตรประจำตัวฯ แก่ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผูรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน" >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 >> การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ สป. >> การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ >> การลงบัตรประวัติลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งตามระบบใหม่) >> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ >> การลาประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ >> หลักเกณฑ์ ประเมิน การปรับระดับชั้น >> การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม.ค.2557 >> แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงาน ก.พ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรมบัญชีกลางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ มท.

ข่าวสาร กบข.

อบรม นปส.
 
อมรม บ.มท.