จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม free hit counter
 
 

 

 
เรื่องที่ถามบ่อยๆ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 

CLICK

CLICK

CLICK

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศฯ
ผนวก 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผนวก 2 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผนวก 3 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผนวก 4 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผนวก 5 นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผนวก 6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 7 แผนผังที่นั่งสอบข้อเขียน
ผนวก 8 แผนผังที่นั่งสอบสัมภาษณ์
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศฯ
ผนวก 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผนวก 2 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผนวก 3 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผนวก 4 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผนวก 5 นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผนวก 6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด สป.มท.
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 72,75-77 และ 79)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลำดับที่ 42-45)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลำดับที่ 67-76)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 22-23)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ลำดับที่ 144-146)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 93-95)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ
หนังสือแจ้ง หน่วยงาน สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท. หนังสือแจ้งจังหวัด คู่มือ Digital Pension กรณีสมาชิกไม่ได้รับบำนาญ
หนังสือแจ้งจังหวัด (สป.)
รายละเอียด
ประกาศฯ
ผนวก ก ใบสมัคร
ผนวก ข แบบเกื้อกูล
ผนวก ค เค้าโครงผลงาน
ผนวก ง แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ผนวก จ บัญชีรายชื่อ
ผนวก ฉ ขอบเขตเนื้อหาวิชา
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
เอกสารไฟล์ Word
รายละเอียด
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบ 1 เค้าโครงผลงาน (Word)
เอกสารแนบ 1 เค้าโครงผลงาน (PDF)
เอกสารแนบ 2 ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (Word)
เอกสารแนบ 2 ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (PDF)
หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 92)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ลำดับที่ 139, 141-143)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 66-70)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 21)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลำดับที่ 66)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 89-90)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ลำดับที่ 129-132, 134, 136-138)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 57, 61, 63-65)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 20)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลำดับที่ 65)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ
คำสั่ง สป. ที่ 1049/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (19 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลาง (ต้นทาง)
คำสั่ง สป. ที่ 1045/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (19 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลาง (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลาง (ปลายทาง)
หนังสือแจ้ง
หนังสือแจ้งจังหวัดและคำชี้แจง
ระบบกรอกข้อมูลออนไลน์
ภาพถ่ายพิธีการ
ภาพถ่ายพิธีการ
ประกาศฯ รับสมัคร
เอกสารแนบท้าย 1 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบท้าย 2 รองอธิบดีกรมที่ดิน
เอกสารแนบท้าย 3 ใบสมัคร
เอกสารแนบท้าย 4 แบบเสนอความคิดเห็นฯ
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 749/2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (11 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 748/2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (2 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ (ลำดับที่ 128)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 54 - 55)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 17 - 19 )
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลำดับที่ 64)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 82 - 83 และ 87 - 88)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ (ลำดับที่ 124 - 127)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 52 - 53)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 14 - 16 )
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลำดับที่ 57 - 63)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลำดับที่ 38 - 41)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ
การรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
แผนที่สถานที่สอบ
หนังสือแจ้ง
หนังสือแจ้ง
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือแจ้งอธิบดีกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด (สป.)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศคณะทำงานกลั่นกรองฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครฯ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 79 - 81)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ (ลำดับที่ 115 - 116 และ 118 -123)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 49 - 51)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1- 13)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1- 56)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1- 37)
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ลำดับที่ 1- 40)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 การพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการปฐมนิเทศ
ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ
เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้าย 5-1 และ 5-2 แบบคำร้องขอทราบผลคะแนน
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือแจ้ง สร.มท. และกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานฯ
แบบเสนอรายชื่อ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่ง
ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอวิสัยทัศน์
คำสั่ง มท. ที่ 361/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (16 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
คำสั่ง สป. ที่ 304/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (20 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
คำสั่ง สป. ที่ 306/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (34 ราย)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบฯ
เอกสารแนบท้าย รายละเอียดการส่งเอกสารเรียกรายงานตัว
แผนที่การเดินทาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อฯ
ประกาศรับสมัครฯ
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
ประกาศฯ รายชื่อผู้สอบผ่านฯ
เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 ม.ค. 65
1. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง
2. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
3. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน
4. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
6. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือเเจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือเเจ้งกรม (ต้นทาง)
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัคร
เอกสาร 1 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง
เอกสาร 2 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เอกสาร 3 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน
เอกสาร 4 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เอกสาร 5 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เอกสาร 6 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เอกสาร 7 กำหนดการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
หนังสือแจ้งกรม และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือเเจ้ง
หนังสือเเจ้ง
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัคร.
เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้าย 5 ผังที่นั่งฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 6 ผังที่นั่งฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 7 ผังที่นั่งฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 8 ผังที่นั่งฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท (ส่วนกลาง).
1. การเลื่อน ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
1.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
1.2 เอกสาร O2-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
1.3 เอกสาร O2-2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
1.4 เอกสาร O2-3 แบบเสนองานผลงานฯ
1.5 ปกเอกสารประกอบการประเมินบุคคล
2. การเลื่อน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
2.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
2.2 เอกสาร K2-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
2.3 เอกสาร K2-2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลฯ
2.4 เอกสาร K2-3 แบบเสนอเค้าโครงผลงาน
2.5 เอกสาร K2-4 แบบเสนอเค้าโครงข้อเสนอ
2.6 ปกเอกสารประกอบการประเมินบุคคล
2.7 ปกเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์
2.8 เอกสาร K2-กรณีการนับระยะเวลาเกื้อกูล
3. การย้าย หรือการโอน ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และอาวุโส
3.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
3.2.เอกสาร O2,3-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
4. การย้าย หรือการโอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัิตการ
4.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
4.2.เอกสาร K1-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
5. การย้าย หรือการโอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
5.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
5.2.เอกสาร K2,3-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
5.3.เอกสาร K2,3-2 แบบเสนอเค้าโครงผลงาน
5.4.เอกสาร K2,3-3 แบบแสดงรายละเอียดลักษณะงาน
5.5.เอกสาร K2,3-4 แบบเสนอผลงาน
6. หนังสือแจ้งจังหวัด
7. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.
หนังสือเเจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน/จังหวัด
คำสั่ง สป.มท. ที่ 3006/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง สป.มท. ที่ 3007/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
หนังสือแจ้ง ศสส.สป.
หนังสือแจ้งจังหวัด
บัญชีรายชื่อ
คำสั่ง มท. ที่ 3131/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (19 ราย)
คำสั่ง มท. ที่ 3132/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (4 ราย)
คำสั่ง มท. ที่ 3133/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง โอนข้าราชการ (11 ราย)
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังแจ้งหน่วยงานสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
เอกสารแนบ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบรายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
คำอธิบาย
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
เอกสารการตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
แบบ 7127 แบบขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานบุคลากรภาครัฐ
หนังสือแจ้งการรายงานตัวตำแหน่งนิติกร ลำดับที่ 43 – 46 และ 48
หนังสือแจ้งการรายงานตัวตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ 76 – 78
รายละเอียดการรายงานตัว
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่งย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง (ต้นทาง)
คำสั่งย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2679/2564 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (16 ราย)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2680/2564 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (6 ราย)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2681/2564 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (30 ราย)
บัญชีแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สำหรับข้าราชการสังกัด สป. สร.มท. และ ศอ.บต. (จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564)
สำหรับข้าราชการสังกัดกรม (จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สำหรับ สป. สร.มท. และ ศอ.บต.)
แบบปก (สำหรับ สป. สร.มท. และ ศอ.บต.)
ใบสมัคร (สำหรับ สป. สร.มท. และ ศอ.บต.)

หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดการจัดสรรกรอบอัตรากำลังฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำเนาคำสั่งมอบอำนาจพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของ สป.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แผนปฏิบัติงานสรรหาและเลือกสรรฯ
ตัวอย่างคำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบการประชุม vcs (วันที่ 29 มิ.ย. 64)
คำสั่งมอบอำนาจฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน
คำสั่งมอบอำนาจฯ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สป.
แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน พช.
แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

แบบตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (เพิ่มเติม)
ประวัติสำหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
รายงานความดีความชอบ
แบบสรุปความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีพิเศษ
แบบรับรองข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
ข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ส่วนกลาง)
ข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (จังหวัด)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบสำรวจใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
คำสั่ง มท. ที่ 438/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบรายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
คำอธิบาย
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
หนังสือแจ้งอธิบดีกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

 

การรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุแต่งตั้ง

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
หนังสือแจ้ง สร.มท. และกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งศอ.บต. และจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานฯ
แบบเสนอรายชื่อ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่ง
ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอวิสัยทัศน์
ประกาศรับสมัครฯ
เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบท้าย 2 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง
เอกสารแนบท้าย 3 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เอกสารแนบท้าย 4 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน
เอกสารแนบท้าย 5 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ใบสมัคร
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติฯ (กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประเมิน ให้ประเมินแยกคนละฉบับ)
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด (เฉพาะสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2633/2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (13 ราย)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2634/2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (52 ราย)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2635/2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (19 ราย)
บัญชีแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด

การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 2/2563)

สำหรับข้าราชการสังกัด สป. สร.มท. และ ศอ.บต. (จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563)
สำหรับข้าราชการสังกัดกรม (จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563)
สิ่งที่ส่งมาด้วย/เอกสารแนบท้าย 1 - 3
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2423/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
หนังสือแจ้งจังหวัด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

หนังสือแจ้งรายงานตัว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 31-53)
หนังสือแจ้งรายงานตัว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลำดับที่ 13-21)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (การพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายละเอียดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แผนที่)
หนังสือแจ้งรายงานตัว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1-30)
หนังสือแจ้งรายงานตัว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1- 2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (การพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายละเอียดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แผนที่)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 2057/2563 ลงวันที่ 11 ก.ย. 63
หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัด

หนังสือแจ้งผู้บริหารในสังกัด สป.มท.

หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.

หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท.

หนังสือแจ้งจังหวัด

หนังสือเชิญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการเสนอขอ

หนังสือแจ้ง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและหนังสือแจ้งหน่วยงาน/จังหวัด
ความเป็นมา
หนังสือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1105/4469 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563
ใบสมัคร วุฒิอาสาธนาคารสมอง
คำขอมีบัตรประจำตัว วุฒิอาสาธนาคารสมอง
การย้ายข้าราชการ
การโอนข้าราชการ
การแต่งตั้งข้าราชการ
บัญชีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. และหนังสือแจ้งจังหวัด
link แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ
หนังสือแจ้ง
ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย
ตำเเหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ จำนวน 14 ราย
ตำเเหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย
หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง
คำสั่ง มท. ที่ 1501/2563 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 63
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรม
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่ มท 0202.7/ว272 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง)
แบบเสนอตัวชี้วัดที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัด สป. สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ สป.
แบบเสนอตัวชี้วัดที่ต้องการให้สำนักงานจังหวัดสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ สป.
คำสั่งที่ 1076/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
คำสั่ง 953/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง
มาตราการ
คู่มือการลงทะเบียน
หนังสือแจ้ง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และสำนักงานรัฐมนตรี มท.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำจำกัดความสมรรถนะ
รวมคู่มือสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะ
หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
คู่มือการลงเวลาในระบบ DPIS
หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
แบบข้อตกลงเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน
เแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
ประกาศฯ รับสมัคร
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง
เอกสารแนบ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
เอกสารแนบ 3 ใบสมัคร
เอกสารแนบ 4 แบบประเมินฯ
แบบปก
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง สร.มท. และกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศน์สัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักวิเทศน์สัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
คำสั่ง สป.มท. ที่ 712/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่ง สป.มท. ที่ 713/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง สป.มท. ที่ 714/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ จำนวน 14 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 715/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิเทศน์สัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย
หนังสือเเจ้งจังหวัด
หนังสือเเจ้งหน่่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 759/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งข้าราชการและหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
เอกสารแนบ 1 แบบข้อตกลงการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน
เอกสารแนบ 2 แบบข้อตกลง+รายงานการปฏิบัตินอกสถุานที่ตั้งของส่วนราชการ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งอธิบดีกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง และ QR CODE
ลิงค์เข้าสู่แบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แบบรายงาน
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๗.๔/๓๒๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๗๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำสั่งที่ 558/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศฯ
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัคร และกำหนดการ (สัมภาษณ์)
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
ตำเเหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ จำนวน 43 ราย
ตำเเหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ จำนวน 27 ราย
ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ จำนวน 30 ราย
ตำเเหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย
ตำเเหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ราย
ตำเเหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย
ตำเเหน่งนิติกร ชำนาญการพิเศษ จำนวน 23 ราย
หนังสือเเจ้ง ศอ.บต. และ จังหวัด
หนังสือเเจ้ง หน่วยงานในสังกัด (ส่วนกลาง)
คำสั่ง 293/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือเเจ้ง หน่วยงานในสังกัด (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งศอ.บต. และจังหวัด
ใบสมัคร
แบบรายงานประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
แบบประเมิน
บัญชีรายชื่อผู้สมัคร
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่ง
ตัวอย่างหัวข้อนำเสนอวิสัยทัศน์
รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อฯ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือแจ้ง สร.มท. และกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งศอ.บต. และจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานฯ
แบบเสนอรายชื่อ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่ง
ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอวิสัยทัศน์
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบรายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ประกาศฯ รับสมัคร
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ผชช.สนผ.สป.
เอกสารแนบ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ผชช.ภาคใต้
เอกสารแนบ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ผชช.ภาคเหนือ
เอกสารแนบ 4 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ผชช.กจ.สป.
เอกสารแนบ 5 ใบสมัคร
เอกสารแนบ 6 แบบประเมินฯ
แบบปก
โครงร่างการเขียนผลงานฯ
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง

การฝึกอบรมการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะ ของข้าราชการ สป. โดยวิธีการแบบ 360 องศา ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2740/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2741/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ตำแหน่ง รอง อ.ปค.)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2742/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ตำแหน่ง รอง อ.พช.)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2743/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ตำแหน่ง รอง อ.ทด.)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2744/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ตำแหน่ง รอง อ.ยผ.)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2745/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ตำแหน่ง รอง อ.ปภ.)
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2746/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ตำแหน่ง ผช.ปมท.)
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัคร
เอกสาร 1 แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสาร 2 แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง
เอกสาร 3 แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน
เอกสาร 4 แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เอกสาร 5 แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เอกสาร 6 แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เอกสาร 7 แนบท้ายประกาศ กำหนดการประเมินคุณลักษณอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศรับสมัครฯ
เอกสารแนบ 1 JD ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบ 2 JD รองอธิบดีกรมการปกครอง
เอกสารแนบ 3 JD รองอธิบดีกรมที่ดิน
เอกสารแนบ 4 JD รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เอกสารแนบ 5 JD รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เอกสารแนบ 6 JD รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เอกสารแนบ 7 ใบสมัคร
เอกสารแนบ 8 แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และสร.มท.
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
บัญชีแนบท้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด สป.
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2101/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2102/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 43 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2103/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 27 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2104/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 30 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2105/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2106/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2107/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2108/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 23 ราย
คำสั่ง สป.มท. ที่ 2109/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 7 ราย
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด และ ศอ.บต.
คำสั่งฯ
คำสั่งฯ
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบสำรวจฯ
ประกาศฯ
เอกสารแนบท้าย 1 รหัส 01 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับปริญญาตรี)
เอกสารแนบท้าย 2 รหัส 02 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)
เอกสารแนบท้าย 3 รหัส 03 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เอกสารแนบท้าย 4รหัส 04 ตำแหน่งแม่บ้าน
เอกสารแนบท้าย 5 รหัส 05 ตำแหน่งคนสวน
เอกสารแนบท้าย 6 รหัส 06 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศฯ
เอกสาร 1 แนบท้าย รหัส 01 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับปริญญาตรี)
เอกสาร 2 แนบท้าย รหัส 02 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)
เอกสาร 3 แนบท้าย รหัส 03 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เอกสาร 4 แนบท้าย รหัส 04 ตำแหน่งแม่บ้าน
เอกสาร 5 แนบท้าย รหัส 05 ตำแหน่งคนสวน
เอกสาร 6 แนบท้าย รหัส 06 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
เอกสาร 7 แนบท้าย กำหนดการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหนังสือแจ้งหน่วยงาน/จังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2053/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2029/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญขาดจากอัตราเงินเดือนและให้ได้รับเงินเดือน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศฯ
ผนวก 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผนวก 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผนวก 3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผนวก 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผนวก 6 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 7 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาฯ
ประกาศรับสมัครฯ
สายงานบริหารงานปกครอง (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด)
สายงานตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
ประกาศฯ
ผนวก 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผนวก 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผนวก 3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผนวก 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผนวก 6 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 7 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
ผนวก 8 โครงร่างผลงานและขอเสนอแนวคิดฯ
ผนวก 9 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ผนวก 10 กำหนดการสัมภาษณ์
แบบคำร้องขอทราบผลคะแนน
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลางและกำหนดการ
หนังสือแจ้งแจ้งจังหวัดและกำหนดการ
ประกาศฯ
ผนวก 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผนวก 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผนวก 3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผนวก 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผนวก 6 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผนวก 7 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
ผนวก 8 แผนผังที่นั่งสอบ
ผนวก 9 แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
สายงานบริหารงานปกครอง (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด)
สายงานตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
หนังสือแจ้งจังหวัด
แบบแจ้งรายชื่อฯ
แบบรายงานข้อมูลบุคคลฯ
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติฯ
แบบปกเอกสารการพิจารณาคัดเลือกฯ
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หนังสือแจ้งจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ฯ และผลงานฯ
สายงานบริหารงานปกครอง ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
สายงานตรวจราชการกระทรวง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่งฯ
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติฯ
แบบปกเอกสารการพิจารณาคัดเลือกฯ
กรณีเกษียณอายุราชการ
กรณีผู้รับราชการครบ 20 ปี
กรณีผู้ทำคุณประโยชน์และเสียสละให้แก่ทางราชการเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด และ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปี 2562
แบบรายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ประกาศรายชื่อฯ
ผนวก 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 207 ราย
ผนวก 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 52 ราย
ผนวก 3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 85 ราย
ผนวก 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 31 ราย
ผนวก 5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จำนวน 45 ราย
ผนวก 6 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย
ผนวก 7 ตำแหน่งนนิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 28 ราย
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมคุมประพฤติและเอกสารแนบ
รายชื่อสมาชิก ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
บัญชีกลุ่มเป้าหมายและแบบสำรวจ (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งภูมิภาค
บัญชีกลุ่มเป้าหมายและแบบสำรวจ (ส่วนภูมิภาค)
ตำแหน่งนายอำเภอ ปค.
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปภ..
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศรับสมัครฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักกฎหมาย สป.
หน้าที่ความรับผิดชอบฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก สป.
ใบสมัครฯ
แบบเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมฯ
เอกสารการคัดเลือกฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศรับสมัครฯ
ผนวก ก ใบสมัคร
ผนวก ข แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
ผนวก ค เค้าโครงเอกสารผลงานฯ
ผนวก ง แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ผนวก จ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ผนวก ฉ ขอบเขตเนื้อหา
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
คำสั่ง สป.มท. ที่ 1246/2562 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่ มท 0202.3/ว 329 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่ มท 0202.3/ว 330 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0202.3/ว 4165 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0202.3/ว 4166 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 267 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือแจ้ง สร.มท. และกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานฯ
แบบเสนอรายชื่อ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่ง
แบบรายงานประวัติ
ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอวิสัยทัศน์
ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบ 1 แบบเค้าโครงเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
เอกสารแนบ 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
หนังสือแจ้งจังหวัด และศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานและรายชื่อผู้ที่เข้าเกณฑ์ ประจำปี 2562
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1263/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 7 ราย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 1133/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 1 ราย
หนังสือแจ้งหน่วยงาน/จังหวัด และหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน
QR Code และช่องทางการติดต่อ กบข.
หนังสือแจ้งจังหวัดฯ
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1135/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1136/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 17 ราย
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.5/ว 3359 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2562
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.5/ว 3360 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2562
คำสั่ง สป.มท. ที่ 898/2562 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งกรม และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบทฯ
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
คำสั่ง สป.มท. ที่ 246/2562 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด สป.
หนังสือแจ้งจังหวัด
จำนวนข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นต่ำ) ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ
รายชื่อข้าราชการผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ
รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อฯ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ มท. (เพิ่มเติม)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.
คำสั่งฯ
คำสั่งฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. และ สร.มท.
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
แบบการคัดเลือก 1-4
บัญชีรายชื่อฯ

บัญชีรายชื่อฯ

หนังสือเรียนผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป. และหัวหน้า สร.มท.
แบบฟอร์มเรื่องการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก
บัญชีรายชื่อฯ
คำสั่ง มท. ที่ 2023/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
หนังสือแจ้งจังหวัด
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนฯ
คำสั่ง มท. ที่ 1922/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1923/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่ง มท. ที่ 1924/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1925/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีแนบท้าย : การแต่งตั้งข้าราชการฯ
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่ง มท. ที่ 1919/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญขาดจากอัตราเงินเดือนและให้ได้รับเงินเดือน
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
หนังสือแจ้งจังหวัด
แนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด
แบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด
ประกาศ อ.ก.พ.มท.ฯ
หนังสือแจ้ง ศอ.บต., ส่วนราชการระดับกรมในสังกัด มท., สร.มท., หน่วยงานในสังกัด สป., กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และจังหวัด
ประกาศ มท.ฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด
หนังสือแจ้ง สบจ.สป.
คำสั่ง มท. ที่ 1773/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1774/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่ง มท. ที่ 1775/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1776/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีแนบท้าย : การแต่งตั้งข้าราชการฯ
ประกาศ สป. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ฯ
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญาจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ
บัญชีการบริหารวงเงินฯ
ประกาศ สป. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
เอกสารแนบท้าย 1 : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 : นิติกรปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 : วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 5 : เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง
คำสั่ง สป. ที่ 1411/2561
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด สป. พ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ฯ
รายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้รับราชการครบ 20 ปี ประจำปี 2561
หนังสือแจ้งจังหวัด หน่วยงานในสังกัด สป. และ สร.มท.
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560ฯ
ประกาศ มท. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการฯ
ประกาศ สป. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการฯ
ประกาศ มท. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการฯ (ข้าราชการในสังกัด สร.มท.)
ประกาศ สป. เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการฯ
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.
ใบสมัครฯ
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แบบติดตามตรวจสอบฯ
แบบขอเครื่องราชฯ เพิ่มเติม
แบบแจ้งยืนยันข้อมูลเครื่องราชฯ
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
คำสั่ง มท. ที่ 591/2561 แต่งตั้ง ขรก. ตำแหน่ง ร.อปค.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สถานการณ์การคอร์รัปชันและทุจริตของประเทศไทย
คำสั่ง มท. ที่ 411/2561
ประกาศ มท. ฯ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของ สป.มท.

การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"

การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"
คส.มท. ที่ 93/2561
ประกาศ อ.ก.พ.สป. : รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯ
ผนวก 1 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผนวก 2 : นักทรัพยากรบุคคล
ผนวก 3 : นักจัดการงานทั่วไป
ผนวก 4 : นักประชาสัมพันธ์
ผนวก 5 : นักวิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง สป.ที่ 1263/2560 : ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง สป.ที่ 1264/2560 : ให้ ขรก.รกน.นวค.ชพ. 22 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1265/2560 : ให้ ขรก.รกน.นทบ.ชพ. 10 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1266/2560 : ให้ ขรก.รกน.นจก.ชพ. 15 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1267/2560 : ให้ ขรก.รกน.นปช.ชพ. 1 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1268/2560 : ให้ ขรก.รกน.นวท.ชพ. 1 ราย
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นวค.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นวค.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นทบ.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นทบ.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นจก.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นจก.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นปช.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นปช.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นวท.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นวท.ชพ.
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่ง/ข้อสั่งการ

 

คส.มท. ที่ 1254/2562 ลว. 25 มิ.ย. 2562 เรื่อง มอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
ขยายเวลารับโอนข้าราชการฯ
รับโอนข้าราชการฯ
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตจตานี
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบัติการ
รับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติ และพฤติการณ์ของผู้สมัครฯ ดังกล่าว
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
คระกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
รับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา และตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงาน จำนวน 10 คน
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 86 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ
รับขโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 คน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานตำแหน่ง Sustainable Hydropower Specialist เพื่อสนับสนุนงานของ Planning Division ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Hydrologist สนับสนุนงานของ Technical Support Division และตำแหน่ง Chief Strategy and Partnership Officer สนับสนุนงานของ Office of the CEO ปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รับสมัครข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อโอนไปบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 1 คน
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 4 อัตรา
รับสมัครงานในตำแหน่ง Stakeholder Engagement Specialist เพื่อปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักทรัพยากรปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
รับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
องค์การอนามัยโลกขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกในกรรมการ Global Preparedness Monitoring Board (GPMB)
ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 1 คน
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติของผู้ำด้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
รับสมัครบสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุุคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 ตำแหน่ง
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานในตำแหน่ง Chief Human Resources Officer เพื่อปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รับสมัครงานในตำแหน่ง Chief Hydrologist เพื่อปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
รับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอความอนุุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป้นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 1 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)
รับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการหรือชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการหรือชำนาญการ
ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเปป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครงานในตำแหน่ง Chief Human Resources Office เพื่อปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปกิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน จำนวน 406 อัตรา
รับสมัครงานในตำแหน่งGovernance Officer เพื่อปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน/ย้าย จำนวน 10 อัตรา
ประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านยการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริงของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
รับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
รับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคม จำนวน 7 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรี
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบิรพลเรือน
รับสมัครข้าราชการตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งอื่น จำนวน 7 ตำแหน่ง 26 อตรา
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง ผู้ที่สมัครเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
รับสมัครบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร
ขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส
รับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่่
คัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81
ข้าราชการสังกัด สป. และ สร.มท. ส่งใบสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ สป. ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 16.30 น.
ใบสมัคร
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง ก.พ.ค. จำนวน 6 ตำแหน่ง
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 1 คน
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 2 อัตรา
ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครงานในตำแหน่ง Communication Officer
รับโอนข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานในตำแหน่ง Chief Hydrologist
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ จำนวน 8 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนไปรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนไปรับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การคลังสินค้า ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (กำกับดูแลฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานในตำแหน่ง modeller Position ปฏิบัติงาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 14 อัตรา
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการพิเศษ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิเทศน์สัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
รับสมัครงานในตำแหน่ง Remote Sensing and GIS Specialist
รับสมัครงานในตำแหน่ง Chief Hydrologist
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติผูที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นศาลตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
ขอความร่วมมือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ ฯ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทนในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
รับสมัครบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
เชิญชวนหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสว.
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
รับสมัครงานในตำแหน่ง Finance Analyst
รับสมัครงานในตำแหน่ง Chief Hydrologist
ขยายเวลารับโอนข้าราชการ
รับโอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งเภสัชกร
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
รับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งเศรษฐกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนายการ จำนวน 2 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประอบการพิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งศาลปกครองสูงสุด
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาตรจสอบประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานฯ
รับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมาย
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานรักษาศพ 1 อัตรา
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น
รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองการเงิน ระดับ 7 และตำแหน่งหัวหน้างบประมาณ ระดับ 7
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3-5
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉาะด้านกฎหมาย
หนังสือแจ้งจังหวัดและศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ
แสดงความคิดเห็นบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาลปกครองสูงสุด
รับโอนข้าราชการ
ประกาศรับสมัครฯ
ประกาศรับสมัครฯ
พนักงานราชการฯ
พนักงานราชการฯ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง
การรับโอนข้าราชการฯ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง
คัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร นายอําเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้าราชการสังกัด สป. และ สร.มท. ส่งใบสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ สป. ภายในวันที่ 10 เม.ย.62 เวลา 16.30 น.
ใบสมัคร
การฝึกอบรม/สัมมนา
การประเมินผล

การสำรวจรายชื่อข้าราชการที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติครบ เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การขอรับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการและการขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัด และ ศอ.บต.
แบบฟอร์ม
หนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัด ศอ.บต. และหน่วยงานในสังกัด สป.
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อฯ

การจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.2551
 
 
 
 
 
 
 
>> หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี "การออกบัตรประจำตัวฯ แก่ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผูรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน" >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 >> การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ สป. >> การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ >> การลงบัตรประวัติลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งตามระบบใหม่) >> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ >> การลาประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ >> หลักเกณฑ์ ประเมิน การปรับระดับชั้น >> การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม.ค.2557 >> แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงาน ก.พ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรมบัญชีกลางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ มท.

ข่าวสาร กบข.

อบรม นปส.
 
อมรม บ.มท.