จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม free hit counter
 
 


 

 
เรื่องที่ถามบ่อยๆ

 

CLICK

CLICK

CLICK

ร่วมแสดงความคิดเห็น วันอาสาสมัครสากล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2137/2567 ลงวันที่ 2 ก.ค. 67 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ปลายทาง)
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สป. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์
เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผน
เอกสารแนบ 2 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สถาบันดำรงราชานุภาพ
เอกสารแนบ 3 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผน
เอกสารแนบ 4 ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 5 กำหนดการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
1. การย้ายหรือการโอนข้าราชการฯ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน
1.1 ประกาศ อ.ก.พ.สป. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
1.2 เอกสาร 1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
1.3 เอกสาร 2 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอเค้าโครงผลงานฯ
1.4 เอกสาร 3 แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานฯ
1.5 เอกสาร 4 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานฯ
2. การย้ายหรือการโอนข้าราชการฯ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน
2.1 ประกาศ สป. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
2.2 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง และ สร.มท.
คำสั่ง สป. ที่ 1486/2567 ลงวันที่ 20 พ.ค. 67 เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
คำสั่ง สป. ที่ 1487/2567 ลงวันที่ 20 พ.ค. 67 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 12 ราย
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง
คำสั่งที่ 940/2567 ลงวันที่ 21 มี.ค. 67 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
หนังสือแจ้งจังหวัดยะลา (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ปลายทาง)
ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
เอกสารแนบ 2 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบตรวจราชการและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสารแนบ 3 ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เอกสารแนบ 4 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
เอกสารแนบ 5 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารแนบ 6 แนวทางการจัดทำผลงานฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สป. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์
เอกสารแนบ 1 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
เอกสารแนบ 2 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบตรวจราชการและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสารแนบ 3 ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เอกสารแนบ 4 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
เอกสารแนบ 5 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารแนบ 6 กำหนดการ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้ง
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบท้ายประกาศ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
คำสั่ง สป. ที่ 464/2567 ลงวันที่ 15 ก.พ. 67 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง (ต้นทาง)
หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ปลายทาง)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง (ปลายทาง)
คำสั่ง สป. ที่ 422/2567 ลงวันที่ 12 ก.พ. 67 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
คำสั่ง สป. ที่ 423/2567 ลงวันที่ 12 ก.พ. 67 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 17 ราย
หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง
ประกาศ คกก. คัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
เอกสารแนบท้าย 1 รองอธิบดีกรมการปกครอง
เอกสารแนบท้าย 2 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เอกสารแนบท้าย 3 รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เอกสารแนบท้าย 4 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เอกสารแนบท้าย 5 กำหนดการประเมิน
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด มท. และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศ
เอกสารแนบท้าย 1
เอกสารแนบท้าย 2-1
เอกสารแนบท้าย 2-2
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
กำหนดการ
ประกาศ
เอกสารแนบท้าย 1
เอกสารแนบท้าย 2
เอกสารแนบท้าย 3
เอกสารแนบท้าย 4-1
เอกสารแนบท้าย 4-2
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
สำหรับข้าราชการสังกัดกรม
สำหรับข้าราชการสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
สำหรับข้าราชการสังกัด สป. (ส่วนภูมิภาค)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สำหรับ สป. และ สร.มท.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สำหรับ สป. และ สร.มท.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สำหรับ สป. และ สร.มท.) Word
แบบปก (สำหรับ สป. และ สร.มท.)
ใบสมัคร (สำหรับ สป. และ สร.มท.)
หนังสือแจ้งกรมการปกครอง
หนังสือแจ้งกรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือแจ้งกรมที่ดิน
หนังสือแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือแจ้งกรมโยธาธิการและผังเมือง
หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือแจ้งจังหวัด (สำหรับข้าราชการในสังกัด สป.)
หนังสือแจ้งจังหวัด (สำหรับข้าราชการที่เข้าร่วมอบรม)
เอกสารแนบ (บัญชีรายชื่อ)
ประกาศ มท. เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งกรมการปกครอง
หนังสือแจ้งกรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือแจ้งกรมที่ดิน
หนังสือแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือแจ้งกรมโยธาธิการและผังเมือง
หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตารางฝึกอบรม
รายละเอียดการรายงานตัว
ประกาศ สป. เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองฯ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เอกสารแนบ 2 คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการของ สป.
เอกสารแนบ 3 แบบเสนอความเห็นฯ
เอกสารแนบ 4 ใบสมัคร
เอกสารแนบ 5 แบบรายงานประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองฯ
เอกสารแนบ 7 แบบรายงานข้อมูลบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด (สป.)
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
โครงการ MOI SMART Agent for CAST
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
หนังสือแจ้งอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล
แบบรายงานบัญชีรายชื่อ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด และสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง สร.มท.
วิธีการดาวน์โหลดและลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานประจำสำนักงาน

1. คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในฯ
2. คำสั่งจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
3. คำสั่งมอบอำนาจของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
4. คำสั่งจัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป. มท.
5. คำสั่งย้ายข้าราชการ ตามคำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในฯ (ระดับเชี่ยวชาญ) จำนวน 2 ราย
6. คำสั่งย้ายข้าราชการ ตามคำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในฯ จำนวน 122 ราย
7. คำสั่งย้ายข้าราชการ ตามคำสั่งจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จำนวน 67 ราย
8. หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เรื่องการปรับโครงสร้างฯ
9. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) เรื่องการปรับโครงสร้างฯ
10. หนังสือแจ้งกลุ่มจังหวัด เรื่องการย้าย
11. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) เรื่องการย้าย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 ม.ค. 65
1. การเลื่อน ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
1.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
1.2 เอกสาร O2-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
1.3 เอกสาร O2-2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
1.4 เอกสาร O2-3 แบบเสนองานผลงานฯ
1.5 ปกเอกสารประกอบการประเมินบุคคล
2. การย้าย หรือการโอน ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และอาวุโส
2.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
2.2.เอกสาร O2,3-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
3. การย้าย หรือการโอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัิตการ
3.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
3.2.เอกสาร K1-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
4. การย้าย หรือการโอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
4.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ
4.2.เอกสาร K2,3-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
4.3.เอกสาร K2,3-2 แบบเสนอเค้าโครงผลงาน
4.4.เอกสาร K2,3-3 แบบแสดงรายละเอียดลักษณะงาน
4.5.เอกสาร K2,3-4 แบบเสนอผลงาน
5. หนังสือแจ้งจังหวัด
6. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.
หนังแจ้งหน่วยงานสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
เอกสารแนบ
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
เอกสารการตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
แบบ 7127 แบบขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานบุคลากรภาครัฐ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
คำสั่ง/ข้อสั่งการ

 

ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนิติกร
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตุอันตราย
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกร และตำแหน่งพนักงานพัสดุ
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานห้องสมุด
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของวุมิสภาในการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของวุมิสภาในการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567
การฝึกอบรม/สัมมนา
การประเมินผล
การจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.2551
 
 
 
 
 
 
 
>> หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี "การออกบัตรประจำตัวฯ แก่ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผูรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน" >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 >> การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ สป. >> การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ >> การลงบัตรประวัติลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งตามระบบใหม่) >> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ >> การลาประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ >> หลักเกณฑ์ ประเมิน การปรับระดับชั้น >> การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม.ค.2557 >> แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงาน ก.พ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรมบัญชีกลางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ มท.

ข่าวสาร กบข.

อบรม นปส.
 
อมรม บ.มท.