จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม unique styles
 
 
 
 
เรื่องที่ถามบ่อยๆ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
หน้าที่ความรับผิดชอบฯ ตำแหน่ง ผชช.เฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.
แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่ง ผชช.เฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน สป.
แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่ง ผชช.เฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป.
แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่ง ผชช.เฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สกถ.สป.
ใบสมัครฯ
แบบเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมฯ
เอกสารการคัดเลือกฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
ประกาศรับสมัครฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
แบบรายงานประสบการณ์ในงานที่หลากหลายฯ
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานฯ
แบบเสนอรายชื่อฯ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่งฯ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือแจ้ง สร.มท. และกรม
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานฯ
แบบเสนอรายชื่อ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่ง
แบบรายงานประวัติ
ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอวิสัยทัศน์
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ มท. (เพิ่มเติม)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.
คำสั่งฯ
คำสั่งฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. และ สร.มท.
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
แบบการคัดเลือก 1-4
บัญชีรายชื่อฯ
บัญชีรายชื่อฯ
หนังสือเรียนผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป. และหัวหน้า สร.มท.
แบบฟอร์มเรื่องการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก
บัญชีรายชื่อฯ
คำสั่ง มท. ที่ 2023/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
หนังสือแจ้งจังหวัด
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนฯ
คำสั่ง มท. ที่ 1922/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1923/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่ง มท. ที่ 1924/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1925/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีแนบท้าย : การแต่งตั้งข้าราชการฯ
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งสำนัก/กอง
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่ง มท. ที่ 1919/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญขาดจากอัตราเงินเดือนและให้ได้รับเงินเดือน
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
หนังสือแจ้งจังหวัด
แนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด
แบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด
ประกาศ อ.ก.พ.มท.ฯ
หนังสือแจ้ง ศอ.บต., ส่วนราชการระดับกรมในสังกัด มท., สร.มท., หน่วยงานในสังกัด สป., กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และจังหวัด
ประกาศ มท.ฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมในสังกัด
หนังสือแจ้ง สบจ.สป.
คำสั่ง มท. ที่ 1773/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1774/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่ง มท. ที่ 1775/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่ง มท. ที่ 1776/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีแนบท้าย : การแต่งตั้งข้าราชการฯ
ประกาศ สป. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ฯ
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญาจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งกรมและจังหวัดฯ
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
หนังสือแจ้งจังหวัดฯ
หนังสือแจ้งกรมฯ
บัญชีการบริหารวงเงินฯ
หนังสือแจ้งกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบฯ
หนังสือแจ้ง สป. และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ฯ
ประกาศ สป. เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการสังกัด สป. ให้เป็นผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงานบริหารงานปกครอง
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศ สป. เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการสังกัด สป. ให้เป็นผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงานตรวจราชการกระทรวง
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติฯ
แบบปก
แบบรายงานข้อมูลบุคคลฯ
แบบแจ้งรายชื่อฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (สายงานบริหารงานปกครอง ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด)
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (สายงานตรวจราชการกระทรวง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติ
แบบปก
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่ง
หนังสือคณะกรรมการฯ แจ้งกรม
หนังสือแจ้งกรมเสนอรายชื่อ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ และคุณสมบัติของตำแหน่งรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
แบบประเมินผลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ฯ
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศ สป. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
เอกสารแนบท้าย 1 : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 : นิติกรปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 : วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 5 : เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง
คำสั่ง สป. ที่ 1411/2561
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด สป. พ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ฯ
รายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้รับราชการครบ 20 ปี ประจำปี 2561
ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ
เอกสารแนบท้าย 1 : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 2 : นิติกรปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 3 : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารแนบท้าย 4 : วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
หนังสือแจ้งจังหวัด หน่วยงานในสังกัด สป. และ สร.มท.
ประกาศคณะกรรมการฯ
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัด
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560ฯ
ประกาศ มท. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการฯ
ประกาศ สป. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการฯ
ประกาศ มท. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการฯ (ข้าราชการในสังกัด สร.มท.)
ประกาศ สป. เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการฯ
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.
ประกาศคณะกรรมการฯ
เอกสารแนบท้าย 1 : job description
เอกสารแนบท้าย 2 : ใบสมัคร
เอกสารแนบท้าย 3 : แบบประเมินผลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ฯ
หนังสือแจ้ง สร.มท.
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.
หนังสือฯ
บัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำฯ
รายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์จะได้รับประกาศเกียรติคุณฯ
แบบรายงานการตรวจสอบรายชื่อฯ
ใบสมัครฯ
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แบบติดตามตรวจสอบฯ
แบบขอเครื่องราชฯ เพิ่มเติม
แบบแจ้งยืนยันข้อมูลเครื่องราชฯ
ประกาศ สป.มท.
ประกาศ สป.มท.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง
หนังสือแจ้งกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ
โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ฯ
แนวทางการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนฯ
คำสั่ง มท. ที่ 591/2561 แต่งตั้ง ขรก. ตำแหน่ง ร.อปค.
คำสั่ง มท. ที่ 592/2561 โอน ขรก. ตำแหน่ง ผช.ปมท.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สถานการณ์การคอร์รัปชันและทุจริตของประเทศไทย
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานฯ
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่งฯ
แบบรายงานประวัติการดำรงตำแหน่งฯ
ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ฯ
หนังสือแจ้ง สร.
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
ประกาศ ฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผช.ปมท.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ร.อปค.
วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
คำสั่ง มท. ที่ 411/2561
ประกาศ มท. ฯ
การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ฯ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมการปกครอง
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
แบบประเมินผลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ฯ
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้ง สร.
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนกลาง)
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ใบสมัครคัดเลือกฯ
แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และองค์ประกอบในการคัดเลือกฯ
คส.มท. ที่ 284/2561: ย้ายข้าราชการ 10 ราย
คส.มท. ที่ 285/2561: แต่งตั้งข้าราชการ 16 ราย
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้ง ศอ.บต.
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของ สป.มท.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"

การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ กรมที่ดิน
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ กรมการพัฒนาชุมชน
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือแจ้งกรม
หนังสือแจ้งจังหวัดและ ศอ.บต.
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
คส.มท. ที่ 93/2561
ประกาศ อ.ก.พ.สป. : รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯ
ผนวก 1 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผนวก 2 : นักทรัพยากรบุคคล
ผนวก 3 : นักจัดการงานทั่วไป
ผนวก 4 : นักประชาสัมพันธ์
ผนวก 5 : นักวิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง สป.ที่ 1263/2560 : ย้ายข้าราชการ
คำสั่ง สป.ที่ 1264/2560 : ให้ ขรก.รกน.นวค.ชพ. 22 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1265/2560 : ให้ ขรก.รกน.นทบ.ชพ. 10 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1266/2560 : ให้ ขรก.รกน.นจก.ชพ. 15 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1267/2560 : ให้ ขรก.รกน.นปช.ชพ. 1 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 1268/2560 : ให้ ขรก.รกน.นวท.ชพ. 1 ราย
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นวค.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นวค.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นทบ.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นทบ.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นจก.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นจก.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นปช.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นปช.ชพ.
โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นวท.ชพ.
รายละเอียดผลงาน : นวท.ชพ.
หนังสือแจ้งส่วนกลาง
หนังสือแจ้งจังหวัด
คำสั่ง/ข้อสั่งการ

รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รับสมัครสอบแข่งขันฯ
การรับสมัครบุคลากรฯ
การสรรหาประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาฯ
รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รับสมัครบุคคลฯ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รับสมัครพนักงานราชการฯ
รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รับโอนข้าราชการฯ
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิฯ
รับโอนข้าราชการฯ
รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาฯ
รับโอนข้าราชการฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ
รับสมัครบุคคลฯ
รับสมัครบุคคลฯ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ
รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ
รับสมัครบุคคลฯ
รับสมัครบุคคลฯ
รับโอนข้าราชการฯ
รับสมัครสอบแข่งขันฯ
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ
การรับโอนข้าราชการฯ
การรับโอนข้าราชการฯ
การรับโอนข้าราชการฯ
การรับสมัครคนพิการเข้ารับราชการฯ
การรับสมัครบุคคลฯ
การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
การรับโอนข้าราชการฯ
การรับสมัครบุคคลฯ
การรับโอนข้าราชการฯ
การรับสมัครบุคคลฯ
การรับโอนข้าราชการฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2561
รับโอนข้าราชการฯ
การฝึกอบรม/สัมมนา
การประเมินผล
หนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัด ศอ.บต. และหน่วยงานในสังกัด สป.
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อฯ

การจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.2551
 
 
 
 
 
ประมวลจริยธรรม
 
 
>> หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี "การออกบัตรประจำตัวฯ แก่ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผูรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน" >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 >> การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ สป. >> การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ >> การลงบัตรประวัติลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งตามระบบใหม่) >> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ >> การลาประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ >> หลักเกณฑ์ ประเมิน การปรับระดับชั้น >> การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม.ค.2557 >> แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงาน ก.พ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรมบัญชีกลางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ มท.

ข่าวสาร กบข.

อบรม นปส.
 
อมรม บ.มท.