โทร. 0-2223-9353 , มท.50693

 
 
ประกาศ สป. รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 66 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 67 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
ประกาศ สป. รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 65 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
ประกาศ สป. รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 62 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 63 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
ประกาศ สป. รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 60 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 61 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 58 - 59 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 56 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 56 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 57 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 57 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 56-57 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 
 
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 53 ราย
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 55 ราย
การศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 23-24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554