โทร. 0 2223 9353 , มท.50381, 50693

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

บัญชีผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการพลเรือน

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 294/2555 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย

หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย (ถึงหน่วยงาน/ส่วนราชการ/จังหวัด)

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร

แบบใบลาพักผ่อน

แบบใบลาอุปสมบท

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

แบบใบลาติดตามคู่สมรส

แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

แบบใบขอยกเลิกวันลา

แบบรายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ (ตท.1)

แบบรายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ (ตท.2)

แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการกระทรวงมหาดไทย (ตท.3)

แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการสำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทยส่วนกลาง (ตท.4)

แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดและ/หรือขออนุมัติเดินทางไปราชการของ ผู้ว่าราชการจังหวัด (แบบ อ.1)

แนวทางปฏิบัติในการใช้แบบบัญชีวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ตารางวันลา

ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

         ในประเทศ

         ต่างประเทศ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการ ลาอุปสมบท พ.ศ.2521