โทร. 0-2223-9353 , มท.50379

aตารางสูตรคำนวณเงินเดือน (เมษายน 2556) new
aหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ตัวอย่างบันทึกและคำสั่ง)(ตัวอย่างบัญชีแนบท้าย) new
aตารางสูตรคำนวณเงินเดือน (ตุลาคม 2554)(ปรับปรุง) new
aตัวอย่างคำสั่งค่าตอบแทน (1 เม.ย.2553) new
aตัวอย่างแนบท้ายคำสั่งค่าตอบแทน (1 เม.ย.2553) new
 
แบบคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  (1 เม.ย.52)
  บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  (1 เม.ย. 52)
 
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นกรณีพิเศษ
 คำสั่ง มท. ที่ 605-606 / 2551 และ คำสั่ง สป.มท. ที่ 808 /2551 ลว 30 ธ.ค.2551
  บัญชีรายละเอียด ตามคำสั่ง มท. ที่ 605/2551 ลว 30 ธ.ค. 2551
  บัญชีรายละเอียด ตามคำสั่ง มท. ที่ 606/2551 ลว 30 ธ.ค. 2551
  บัญชีรายละเอียด ตามคำสั่ง สป.มท. ที่ 808/2551 ลว 30 ธ.ค. 2551
 
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2551)  
 
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2551)
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549