โทร. 0-2221-7097  |  มท. 50696 , 50697, 50684

 
ข้าราชการ    ปี พ.ศ. 2566 | 2565 | 2564| 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547
ลูกจ้างประจำ  ปี พ.ศ. 2566| 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |  2553 |   2552 2551 |  2550 | 2549| 2548 | 2547
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2548 (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548)
 
แบบตรวจสอบการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร  1006/ว 11 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547)
 
 
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 
 
ารควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 9 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547)
 
พื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก และมีการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
 
แบบฟอร์มการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ

แบบ 5300

แบบ 5302

แบบ 5309

แบบ 5313

 
แนวทางปฏิบัติในการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 
แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 
การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ (ตามหนังสือ สป.ที่ มท 0203.2/ว1013 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2528) และ (ตามหนังสือ สป.ที่ มท 0202.3/ว993 - 994 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552)

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

 
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (วันที่ 14 มกราคม 2554)
 
ตารางเปรียบเทียบระบบบำเหน็จบำนาญกับระบบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 
แบบคำขอที่เกี่ยวกับสมาชิก กสจ.
 
 
แบบขอตรวจสอบ ก.พ.7 หรือสมุดประวัติ
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติข้าราชการ
 
การมอบหมายให้บุคคลยื่นรับรองความถูกต้องของรายการใน ก.พ.7 และเป็นพนักงานประวัติ
 
แนวทางปฏิบัติในการใช้แบบบัญชีวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 
การขอเพิ่มวุฒิการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ในทะเบียนประวัติ

การนำวุฒิที่ข้าราชการได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นระหว่างรับราชการบันทึกลงในทะเบียนประวัติประวัติ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0706/2/ว7 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2531)

 
ข้าราชการไม่ประสงค์ใช้ชื่อยศนำหน้าชื่อ
 
พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551
 
 
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478
 
อินทนูและเครื่องหมายตำแหน่งอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขและเครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม
 
การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก "ระบบซี" เป็น "ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน"
 
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
 
กฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
 
พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544 (กรณีลูกจ้างประจำ)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการออกบัตรประจำตัวฯ แก่ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน และบำเหน็จพิเศษรายเดือน และการแต่งกายของลูกจ้างประจำภายหลังการเกษียณอายุ

 
พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2549 (กรณีพนักงานราชการ)

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และแบบบัตรฯ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
 
ข้อหารือเกี่ยวกับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
 
ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีการระบุตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการบำเหน็จบำนาญ)
 
ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง)
 
การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายพลเรือนนอกประจำการ
 
การแต่งกายและเครื่องแบบพนักงานราชการ
 
ข้อหารือการแต่งกายถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีที่บวชเป็นพระภิกษุและแม่ชี)
 
 
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หลักฐาน

1.       หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด

2.       แบบคำขอมีบัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ

3.       รูปถ่ายขนาด  2.5 x 3  ซ.ม. =  2  รูป

4.       สำเนาบัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ (บัตรฯ เดิม)

5.       สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6.       สำเนาคำสั่ง / ประกาศเกษียณฯ (ถ้ามี / ระบุปี)

7.       ใบแจ้งความ (กรณีบัตรหาย)

 
คู่มือข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ( Update มกราคม 2564 )