โทร. 0-2222-4882    |   มท. 50377

 
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.มท. และ อ.ก.พ.สป. ทดแทนตำแหน่งว่าง (พ.ศ.2560)
 
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.มท. ทดแทนตำแหน่งว่าง (พ.ศ.2559)
 
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สป. ทดแทนตำแหน่งว่าง (พ.ศ.2559)
 
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สป. ทดแทนตำแหน่งว่าง (พ.ศ.2557)
 
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.มท. และอนุกรรมการฯ ทดแทนตำแหน่งว่าง (พ.ศ.2555)
 
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สป. และอนุกรรมการฯ ทดแทนตำแหน่งว่าง (พ.ศ.2555)
 
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
การรายงานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการต่อ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย
 
หลักเกณฑ์การมีรถรับรองไว้ใช้ในราชการและรถที่ใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์