โทร. 0-2222-4882    |   มท. 50377

 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
 
แผนภูมิกระบวนการดำเนินการทางวินัยและแบบคำสั่งต่าง ๆ
 
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.มท. และ อ.ก.พ.สป. ทดแทนตำแหน่งว่าง (พ.ศ.2560)
 
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.มท. ทดแทนตำแหน่งว่าง (พ.ศ.2559)
 
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สป. ทดแทนตำแหน่งว่าง (พ.ศ.2559)
 
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สป. ทดแทนตำแหน่งว่าง (พ.ศ.2557)
 
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.มท. และอนุกรรมการฯ ทดแทนตำแหน่งว่าง (พ.ศ.2555)
 
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สป. และอนุกรรมการฯ ทดแทนตำแหน่งว่าง (พ.ศ.2555)
 
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
การรายงานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการต่อ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์การมีรถรับรองไว้ใช้ในราชการและรถที่ใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์