โทร. 0-2221-7097 , มท.50692

ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้ง(ย้าย) ขรก.สำนักงานจังหวัด พร้อมตัวอย่างคำสั่งจังหวัด  
 
บัญชีรายละเอียดการให้ ขรก.พลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน
 
คำสั่งจังหวัดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน
 
ตัวอย่างคำสั่งประเภทต่างๆ ของลูกจ้าง
 
แบบฟอร์มคำสั่งลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ