โทร/fax. 0-2622-0934    |   มท. 50914 , 50372

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
    : โครงการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบและบุคลากรต้นแบบในสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คำสั่งของกองการเจ้าหน้าที่ สป.
    : คำสั่ง กจ.สป. ที่ 4 /2566 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมประจำกองการเจ้าหน้าที่ สป.
    : ข้อกำหนดจริยธรรมของกองการเจ้าหน้าที่ สป.
     : คำสั่ง สป.มท. ที่ 623/2567 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานของกองการเจ้าหน้าที่ สป.
     : คำสั่ง กจ.สป. ที่ 2/2567 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567 เรื่อง การมอบหมายงานและการบังคับบัญชาบุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สป.
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
     : แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
     : แบบใบลาพักผ่อน
     : แบบขอยกเลิกวันลา
     : แบบฟอร์มเบิกวัสดุสำนักงาน
     : แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
     : ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
     : แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง และรถรับรอง
     : แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน