1ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดทำสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ ในสังกัด สป.มท. new
1รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประเภทตำแหน่ง และการเรียกชื่อตำแหน่ง รวมถึงการแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
1ประเภทตำแหน่งในระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จำแนกเป็น 4 ประเภท 
1 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่เดือนธันวาคม  2551
 
(การใช้ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551)
 
1 กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.มท. (สัมมนา 26 สิงหาคม 2551)
 
ความคืบหน้าการดำเนินงานตาม ... ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. 2551 ของศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มท.
 
POWER POINT บรรยายสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
โดย เลขาธิการ ก.พ. เนื่องในการเปิดศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนฯ กระทรวงมหาดไทย (วันที่ 6 มี.ค.51 กระทรวงมหาดไทย)
                              PRINT รูปแบบไฟล์ Acrobat
 
1 ... ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. 2551 มีผลบังคับใช้  26  มกราคม  2551