โทร. 0-2221-0565    |   มท. 50374

 
 การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย

logo1 ข้อบังคับ

ข้อบังคับว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

ข้อบังคับว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 
การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2563
 

logo1 แบบฟอร์ม

ใบสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ใบขอเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของสมาชิก ฌ.มท.

คำขอรับเงิน

บันทึกขอรับเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์

แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์

 

บัญชีรายชื่อสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

 

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562

ทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร มท. ปี 2562

 

โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14