โทร. 0-2223-9353 , มท.50693 , 50367

 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
       แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในการขอรับเงินประจำตำแหน่งฯ
       คำอธิบายการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกและประเมินผลงาน

       ส่วนที่ 1 คำอธิบายการนำเสนอผลงาน

       ส่วนที่ 2 คำอธิบายข้อเสนอแนวคิด

       ไฟล์เอกสารประกอบการคัดเลือกและประเมินผลงาน
 
 
การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสิน การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
       หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ (การเลื่อน) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
       เอกสาร O2-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
       เอกสาร O2-2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
       เอกสาร O2-3 แบบเสนองานผลงานฯ
       ปกเอกสารประกอบการประเมินบุคคล
 
 
   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสิน การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
       หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินฯ (การเลื่อน) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
       เอกสาร K2-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
       เอกสาร K2-2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลฯ  
       เอกสาร K2-3 แบบเสนอเค้าโครงผลงาน
       เอกสาร K2-4 แบบเสนอเค้าโครงข้อเสนอ
       ปกเอกสารประกอบการประเมินบุคคล
       ปกเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์
       เอกสาร K2-กรณีการนับระยะเวลาเกื้อกูล
 
 
   กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
       กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564
       กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564
       หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 13 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
       หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
       หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 25 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
       หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 28 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แก้ไขและซักซ้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ