โทร. 0-2223-9353 , มท.50693

 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
       แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในการขอรับเงินประจำตำแหน่งฯ
       คำอธิบายการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกและประเมินผลงาน

       ส่วนที่ 1 คำอธิบายการนำเสนอผลงาน

       ส่วนที่ 2 คำอธิบายข้อเสนอแนวคิด

       ไฟล์เอกสารประกอบการคัดเลือกและประเมินผลงาน
       บัญชีรายชื่อข้าราชการที่จะมีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   การคัดเลือกและประเมินผลงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
       คำอธิบายการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกและประเมินผลงาน

       ส่วนที่ 1 คำอธิบายการนำเสนอผลงาน

       ส่วนที่ 2 คำอธิบายข้อเสนอแนวคิด

       ไฟล์เอกสารประกอบการคัดเลือกและประเมินผลงาน
       ตัวอย่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด

       ตัวอย่างที่ 1 :

       ตัวอย่างที่ 2 :

 
 
   การคัดเลือกและประเมินผลงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
       ขั้นตอนการคัดเลือกและประเมินผลงาน
       แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานฯ
       คำอธิบายการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกและประเมินผลงาน

       ส่วนที่ 1 คำอธิบายการนำเสนอผลงาน

       ส่วนที่ 2 คำอธิบายข้อเสนอแนวคิด

       ไฟล์เอกสารประกอบการคัดเลือกและประเมินผลงาน
       ไฟล์แบบคำชี้แจงการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน
       เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงานสำหรับสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)
       เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงานสำหรับสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (2)
       บัญชีรายชื่อข้าราชการที่จะมีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 
   การประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
       ขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน
       แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
       แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (สายงานปฏิบัติงานธุรการ)
       ไฟล์แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน
       ไฟล์แบบคำชี้แจงการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน
       บัญชีรายชื่อข้าราชการที่จะมีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 
   หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
       การเลื่อนระดับตำแหน่ง
            (หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552)
       การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
            (หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547)
       การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
            (หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548)
       แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
            ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
            และการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในการขอรับเงินประจำตำแหน่ง
            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
            (หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.4/ว1226-1227 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557)