โทร. 0-2221-0565 ,
FAX 0-2221-0565 , มท.
50373

 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
เหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
แนวทางการทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1

การมอบประกาศเกียรติคุณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย