โทร. 0-2221-0565 | มท. 50373

 
 
 

logo1 กฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ 33 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0207/ว 126 ลว. 22 กันยายน 2543 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548

บัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

logo1 แนวทางการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

logo1 รูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์

logo1 ระบบตรวจสอบประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์

logo1 ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ข้อมูลล่าสุด ปี 2566
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย    
ข้าราชการ
ข้อมูลล่าสุด ปี 2566
ลูกจ้าง
ข้อมูลล่าสุด ปี 2566
พนักงานราชการ
ข้อมูลล่าสุด ปี 2566
คู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ข้อมูลล่าสุด ปี 2560
เหรียญจักรพรรดิมาลา ข้อมูลล่าสุด ปี 2566
logo1 รายชื่อผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แบบบัญชีรายชื่อผู้ขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 
 
logo1 กฎหมาย/ระเบียบ

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2534

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินฯ พ.ศ.2538

รายชื่อนิติบุคคลที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งสามารถออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน และนำไปเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้

logo1 สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสนอขอพระราชทานฯ

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

logo1 แบบหนังสือรับรองต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ

logo1 รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ข้อมูลล่าสุด ปี 2566
 
 

logo1 กฎหมาย/ระเบียบ

พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ.2497

พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ.2512

ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทานและการเรียกเหรียญ และบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ.2511

ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวและคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน

logo1 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

logo1 แนวทางการทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน

logo1 แนวทางการทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1

logo1 แนวทางการขอรับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
logo1 จำนวนผู้ทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน และร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน ณ กองการเจ้าหน้าที่ สป.
 
 
logo1 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2553
logo1 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้รับราชการครบ 20 ปี ข้อมูลล่าสุด ปี 2561