โทร. 0-2221-0565    |   มท. 50371

 

บัตรประจำตัวครอบครัว ของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1

logo1 กฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 และการเรียกบัตรประจำตัวครอบครัวคืน พ.ศ. 2556

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบคำขอมีบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 801/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1

 

logo1 แนวทาง/เอกสารการทำบัตรประจำตัวครอบครัวฯ

แบบฟอร์ม : Download คำขอมีบัตรและแบบมีบัตร โดยสามารถพิมพ์ข้อมูล (ชื่อ - สกุล) ในบัตรได้

logo1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวครอบครัวฯ

ด้านหน้า

ด้านหลัง

คำอธิบายในการพิมพ์แบบบัตรประจำตัวครอบครัว