แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 
  แบบฟอร์มการขอรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์

 
  แบบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก (แบบ 5302)
 
  การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
 
  แบบฟอร์มการขอข้อมูลต่างๆ / ก.พ.7 / สมุดประวัติจากงานข้อมูลบุคคล
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้บุคคลอื่นถ่ายทะเบียนประวัติ(สมุดประวัติ / ก.พ.7)
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และ สัญญาค้ำประกัน
 
   คำอธิบายแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด / รับเงินช่วยพิเศษ
 
   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 
   การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
 
   แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
 
   แบบใบลาพักผ่อน
 

   แบบรายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
 

   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
 
   แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
 
   แบบใบลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว
 
   แบบคำร้องขอโอน
 
   แบบคำร้องขอย้าย
 
   แบบฟอร์มคำสั่งลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
 

   แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (PDF)

   แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Excel) สำหรับกรอก
หลักฐาน

1.       หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด 2.       แบบคำขอมีบัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ 3.       รูปถ่ายขนาด  2.5 x 3  ซ.ม. =  2  รูป 4.       สำเนาบัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ (บัตรฯ เดิม) 5.       สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 6.       สำเนาคำสั่ง / ประกาศเกษียณฯ (ถ้ามี / ระบุปี)

7.       ใบแจ้งความ (กรณีบัตรหาย)

   แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 
   แบบคำขอที่เกี่ยวกับสมาชิก กสจ.
 
   แบบตรวจสอบการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ
 
   ใบสมัครนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน
 
   แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)
 
   แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ภูมิภาค)