การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 เอกสารแนบท้าย 1 แบบมอบหมายงาน
 เอกสารแนบท้าย 2 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ส่วนกลาง)
 เอกสารแนบท้าย 3 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ส่วนภูมิภาค)
 เอกสารแนบท้าย 4 บันทึกผลการทดลองฯ
 เอกสารแนบท้าย 5 แบบบันทึกผลการทดลองฯ
 เอกสารแนบท้าย 6 แบบประเมินผลฯ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
 เอกสารแนบท้าย 7 แบบประเมินผลฯ (สำหรับคณะกรรมการฯ)
 เอกสารแนบท้าย 8 แบบรายงานการประเมินผลฯ
 ตัวอย่างคำสั่ง