แนวทางการดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.. ๒๕๕๓ ของข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 เอกสารแนบท้าย 1 - 9 (การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ OSM