สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
 
  กรมในสังกัด มท.  
         อธิบดี      ||||    รองอธิบดี
 
รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน (ส่วนกลาง) ในสังกัด สป.
 
รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
 
รายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัด  
 
รายชื่อหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 1  
 

(ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ 18 มกราคม 2559)