สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
 
  กรมในสังกัด มท.  
         อธิบดี      ||||    รองอธิบดี
 
รายชื่อผู้อำนวยการสำนัก / กอง / ศูนย์ / หน. / ผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนกลาง)
 
 
รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
 
รายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัด  
 
รายชื่อหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 1  
 

(ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564)