1

 

 


 
 
 ผู้บริหารระดับกระทรวง

 ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)  

 
 ผู้บริหารระดับกรม

 อธิบดี    ||||     รองอธิบดี  

 
 หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)
รายชื่อผู้อำนวยการสำนัก / กอง / ศูนย์ / หัวหน้าสำนักงาน / ผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนกลาง)  
 
 ผู้บริหารระดับจังหวัด สังกัด สป.
รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด (รายนาม) / (ภาพถ่าย)  
รายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัด  
รายชื่อหัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
 

(ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567)