โทร. 1179 www.gpf.or.th

 
  การยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจากกองทุนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ กรณีสมาชิกไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบ Digital Pension กรมบัญชีกลาง
หนังสือแจ้ง หน่วยงาน สป. (ส่วนกลาง) และ สร.มท.
หนังสือแจ้งจังหวัด
คู่มือ Digital Pension กรณีสมาชิกไม่ได้รับบำนาญ
เว็ปไซต์ Digital Pension
 
  การดำเนินการของข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) Government Pension Fund
ขั้นตอนการดำเนินการ
คู่มือสมัคร My GPF Application กรณีบรรจุเข้ารับราชการครั้งเเรก
แบบเเจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ กรณีเคยบรรจุเข้ารับราชการและเป็นสมาชิก กบข. มาก่อน (แบบ กบข. จก 001/2562)
 
  ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2564
 
  การเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความประสงค์ของสมาชิก กบข. ปี 2559
 
  ขอเชิญร่วมโครงการให้ความรู้ : การวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 2559
 
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสมาชิก กบข. : แบบฟอร์มช่องทางการติดต่อฯ
 
  ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย "สิทธิประโยชน์สมาชิก กบข."