โทร. 0-2223-8790    |   มท. 50365 , 50694-5

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     : แผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2562 - 2564
 
การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
     ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
     : รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
     : แบบรับรองรายงานการประชุม
     : แบบรายงานการขับเคลื่อน PMQA พ.ศ. 2562 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
     : เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
     : เกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
 
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     : รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
     : รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงมหาดไทย
    
การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปี พ.ศ. 2560 - 2563)
     : ข้อมูลภารกิจเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ( พ.ศ. 2560-2563)
     : แบบ พรก. 2 : ตารางการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังของส่วนราชการ สป.มท.
 
การสำรวจกรอบอัตรากำลังบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)
     : หนังสือแจ้ง : หน่วยงานภายใน สป.
     : แบบสำรวจ : อัตรากำลังลูกจ้างเหมาบริการฯ
 
การสำรวจเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
     : หนังสือแจ้ง : กรมในสังกัด มท. - สร.มท.
     : หนังสือแจ้ง : หน่วยงานภายใน สป.มท.
     : หนังสือแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
     : หนังสือแจ้ง : ศอ.บต.
     : แบบสำรวจเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย (สำหรับกรมในสังกัด มท. - สร.มท.)
     : แบบสำรวจเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย (สำหรับ สป.มท.)
 
การสำรวจการจ้างงานสำหรับคนพิการ
     : แบบสำรวจการจ้างงานสำหรับคนพิการ (สำหรับจังหวัด)
     : แบบสำรวจการจ้างงานสำหรับคนพิการ (สำหรับกรมในสังกัด มท.)
 
การสำรวจอัตรากำลังบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
     : คำชี้แจง ประกอบแบบสำรวจอัตรากำลังบุคลากรในสังกัด
     : ส่วนที่ 1 และ 2 เรื่อง อัตรากำลังบุคลากร และความประสงค์ของข้าราชการในสังกัด
     : ส่วนที่ 3 แบบสำรวจความประสงค์ของข้าราชการรายบุคคล
     : ส่วนที่ 4 ความประสงค์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
     : หนังสือแจ้งจังหวัด
 
หนังสือแจ้ง เรื่อง การสำรวจภารกิจและปริมาณงานของจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด
 
หนังสือแจ้ง เรื่อง การสำรวจภารกิจและปริมาณงานของจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด
 
แบบฟอร์มสำรวจปริมาณงานและงบประมาณที่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดรับผิดชอบในการตรวจสอบ
 
คำสั่ง มท.ที่ 356/2557 ลว.4 ก.ค.2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 
แบบรายงานการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
 
 
 
คำสั่ง สป.ที่ 565/2562 ลว.15 มี.ค. 2562 เรื่อง การแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ รอง ปมท. ปฏิบัติราชการแทน ปมท.
 
หนังสือแจ้ง เรื่อง รายงานการใช้อำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในสำนักบริหารยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัด
     : แบบรายงานการใช้อำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 
หนังสือแจ้ง เรื่อง การสำรวจการใช้อำนาจ การปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
     : แบบสำรวจรายละเอียดการใช้อำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยของหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 
คำสั่ง สป.ที่ 227/2556 ลว.14 พ.ค.2556 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
 
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์
 
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 118/2552 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานการบริหารงานบุคคล
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 
การกำหนดให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งในสายงานตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เป็นการดำรงตำแหน่งในสายงานตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 
เปรียบเทียบตำแหน่งข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในระบบเดิม และในระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551

ส่วนที่ 1   |   ส่วนที่ 2