โทร. 0-2223-8790    |   มท. 50365 , 50694-5

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.
    : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป. พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
    : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป. พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
     : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป. พ.ศ. 2564 - 2565
 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.
     : แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป. พ.ศ. 2564 - 2565
    : แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป. พ.ศ. 2566 - 2570
    : แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป. พ.ศ. 2567
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     : แผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2566 - 2568
     : รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
ตามแผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2566 - 2568
 
การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
     ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
     : รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
     : แบบรับรองรายงานการประชุม
     : แบบรายงานการขับเคลื่อน PMQA พ.ศ. 2562 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
     : เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
     : เกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
 
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     : รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
     : รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงมหาดไทย
    
 
 
ผังมอบหมายภารกิจของผู้บริหาร
 
คำสั่ง มท. ที่ 2447/2565 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง การมอบหมายให้ รอง ปมท. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และปฏิบัติราชการแทน ปมท.
คำสั่ง มท. ที่ 2448/2565 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คำสั่ง มท. ที่ 2449/2565 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง การมอบหมายให้ รอง ปมท. รับผิดชอบในการกำกับดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของ มท. เป็นรายพื้นที่
คำสั่ง มท. ที่ 2450/2565 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน ปมท. และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที
 
คำสั่ง มท. ที่ 2451/2565 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ปมท. ในงานด้านบริหาร
คำสั่ง สป.ที่ 227/2556 ลว.14 พ.ค.2556 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 
การกำหนดให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งในสายงานตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เป็นการดำรงตำแหน่งในสายงานตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 
เปรียบเทียบตำแหน่งข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในระบบเดิม และในระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551

ส่วนที่ 1   |   ส่วนที่ 2