โทร. 0-2221-7097 | มท. 50380 ,50691

 
 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเกณฑ์การตัดสิน การย้าย หรือการโอนข้าราชการ  
 
1. ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และอาวุโส
1.1 หลักเกณฑ์ฯ ย้าย โอน ระดับชำนาญงาน และอาวุโส
1.2.เอกสาร O2-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
 
2. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
2.1.หลักเกณฑ์ฯ ย้าย โอน ระดับปฏิบัติการ
2.2.เอกสาร K1-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
 
3. ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
3.1.หลักเกณฑ์ฯ ย้าย โอน ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
3.2.เอกสาร K2,3-1 แบบพิจารณาข้อมูลบุคคลฯ
3.3.เอกสาร K2,3-2 แบบเสนอเค้าโครงผลงาน
3.4.เอกสาร K2,3-3 แบบแสดงรายละเอียดลักษณะงาน
3.5.เอกสาร K2,3-4 แบบเสนอผลงาน
 
  การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.3/ว566 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554)
 
 
 
คำสั่งมอบอำนาจและหลักเกณฑ์แนวทางการปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ
 
หนังสือ สป.มท. ที่ มท 0202.3/15737 ลว.30 พ.ย.2555 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
คส.สป.ที่ 673/2555 ลว.28 พ.ย.2555 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 
คส.สป.ที่ 421/2554 ลว ที่ 13 ก.ย.2554 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
 
คส.สป.ที่ 422/2554 ลว ที่ 13 ก.ย.2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนกลาง
 
หนังสือ ที่ มท 0202.3/3871 ลว. ที่ 13 ก.ย. 54 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
- หลักเกณฑ์และแนวทางในการปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ
 
บันทึก ที่ มท 0202.3/ ว 3872 ลว. ที่ 13 ก.ย. 54 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
- แบบประเมินความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานในหน้าที่ และคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของลูกจ้างประจำ
 
ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 
ตัวอย่างคำสั่งประเภทต่างๆ ของลูกจ้าง
 
บัญชีรายละเอียดการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 
แบบฟอร์มคำสั่งลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ