ระบบประเมินสมรรถนะ
แบบ 360 องศา

วิธีการใช้ระบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
(สำหรับผู้ประเมิน)

วิธีการใช้ระบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
(สำหรับผู้รับผิดชอบระบบงาน)

ระบบบริหารผลการปฏิบัติการงาน
ความหมาย

หลักการ
 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ของ ก.พ.)

ร่างคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ของสำนักงาน ก.พ.)

ภาพรวมระบบบริหารผลงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ถาม-ตอบ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ถาม-ตอบ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

มาตรฐานและแนวทางกำหนดความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะจำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

คู่มือสมรรถนะหลัก : คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้
 

ตัวอย่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ของ ก.พ.)
ขั้นตอนการประเมินผล

ขั้นตอนการประเมินผลในส่วนสมรรถนะ

แบบประเมิน
แบบ ปผ. (สำหรับข้าราชการทุกตำแหน่ง)

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ระดับมาตรฐานของสมรรถนะหลัก
 

 

โครงการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาการประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 17-18 กันยายน 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

เอกสารประกอบการบรรยาย "ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน" (โดยวิทยากร ก.พ.)

สรุปข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
       ส่วนกลาง
       ส่วนภูมิภาค

 

การประชุมชี้แจงเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ" วันที่ 12 พ.ย.2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ" (โดยวิทยากร ก.พ.)
 
การประชุมชี้แจงเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ" วันที่ 24 พ.ย.2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย "การจัดทำดัชนีชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน" (โดยวิทยากร ก.พ.)
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สป.มท.

- หนังสือเวียน
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
- หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2554
- หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด สป.มท. (ครั้งที่ 1/2560)
- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด สป. (รอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559-31 มี.ค.2560 เป็นต้นไป)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป


 

 

 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 20/2552)

มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว27/2552)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ว 28/2552)

มาตรฐานและแนวทางกรกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งบริหาร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มท. รอบ 1/2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

บัญชีมอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 1 ต.ค.2560 ถึง 31 มี.ค.2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (รอบ 1/2561)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (1 ต.ค.2560 ถึง 31 มี.ค.2561)

บัญชีมอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (1 ต.ค.2560 ถึง 31 มี.ค.2561)

กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลฯ (1 ต.ค.2560 ถึง 31 มี.ค.2561)

หนังสือแจ้งผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในสังกัด มท. และ สป.มท. (รอบการประเมิน 1 เม.ย. - 30 ก.ย.2560)

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก ของ มท. (บริหารสูง-ต้น ส่วนกลางและภูมิภาค) รอบการประเมิน 1 เม.ย. - 30 ก.ย.2560

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ของ มท. (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ-เชี่ยวชาญ, อำนวยการ) รอบการประเมิน 1 เม.ย - 30 ก.ย.2560

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ของ สป. (อำนวยการต้น วิชาการ หัวหน้าหน่วยงาน) รอบการประเมิน 1 เม.ย. - 30 ก.ย.2560

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ของ ขรก.ที่มา ชรก.ศูนย์ปฏิบัติการสนัสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. และ ชรก.สบจ.สป. รอบการประเมิน 1 เม.ย.2560 - 30 ก.ย.2560