ระบบบริหารผลการปฏิบัติการงาน
ความหมาย

หลักการ
 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ของ ก.พ.)

ร่างคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ของสำนักงาน ก.พ.)

ภาพรวมระบบบริหารผลงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ถาม-ตอบ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ถาม-ตอบ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

มาตรฐานและแนวทางกำหนดความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะจำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

คู่มือสมรรถนะหลัก : คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้
 

ตัวอย่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ของ ก.พ.)
ขั้นตอนการประเมินผล

ขั้นตอนการประเมินผลในส่วนสมรรถนะ

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ระดับมาตรฐานของสมรรถนะหลัก

 

โครงการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาการประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 17-18 กันยายน 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

เอกสารประกอบการบรรยาย "ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน" (โดยวิทยากร ก.พ.)

สรุปข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
       ส่วนกลาง
       ส่วนภูมิภาค

 

การประชุมชี้แจงเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ" วันที่ 12 พ.ย.2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ" (โดยวิทยากร ก.พ.)
 
การประชุมชี้แจงเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ" วันที่ 24 พ.ย.2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย "การจัดทำดัชนีชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน" (โดยวิทยากร ก.พ.)
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สป.มท.

- หนังสือเวียน


- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

- หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2555

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน/จังหวัด (รอบการประเมินครั้งที่ 1/2560)

- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด สป.(สำหรับรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป)

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน/จังหวัด (รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณณฑ์การบริหารวงเงินเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

บัญชีสรุปการเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

 
 
 
 
 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 20/2552)

มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว27/2552)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ว 28/2552)

มาตรฐานและแนวทางกรกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สป.มท. และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัด มท.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัด มท.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัด มท. สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (รอบ 2/2564)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.มท.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.มท. สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (รอบ 2/2564)

กรอบระยะเวลาการดำเนินการฯ สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (รอบ 2/2564)

แบบ ปผ.

สำหรับข้าราชการประเภทบริหารระดับ ต้น-สูง และประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

สำหรับอธิบดี

สำหรับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดย่อยของตัวชี้วัดที่ 1 ตามแบบ ปผ.ของหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

สำหรับหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดย่อยของตัวชี้วัดที่ 1 ตามแบบ ปผ.ของหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

สำหรับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดย่อยของตัวชี้วัดที่ 1 ตามแบบ ปผ.ของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

สำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป ทุกระดับ (ยกเว้นระดับทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าหน่วยงาน)

สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หนังสือแจ้ง กรมในสังกัด มท./ หน่วยงาน /จังหวัด (รอบ 2/2564)

การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก

หนังสือแจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ในสังกัด มท. และ สป.มท. (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564)

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นในสังกัด มท. (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม) (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564)

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นของ สป. (บริหารสูง - ต้น ส่วนกลางและภูมิภาค) (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564)

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก ของ สป. (อำนวยการสูง - ต้น) (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564)

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ของ สป. (วิชาการทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วยงาน)) (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564)

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ของ สป. (ช่วยราชการ สป. (ไม่สังกัดหน่วยงาน)) (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564)