ระบบประเมินสมรรถนะ
แบบ 360 องศา

วิธีการใช้ระบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
(สำหรับผู้ประเมิน)

วิธีการใช้ระบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
(สำหรับผู้รับผิดชอบระบบงาน)

ระบบบริหารผลการปฏิบัติการงาน
ความหมาย

หลักการ
 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ของ ก.พ.)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ถาม-ตอบ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ถาม-ตอบ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

มาตรฐานและแนวทางกำหนดความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะจำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

คู่มือสมรรถนะหลัก : คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้
 

ตัวอย่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ของ ก.พ.)
ขั้นตอนการประเมินผล

ขั้นตอนการประเมินผลในส่วนสมรรถนะ

แบบประเมิน
แบบ ปผ. (สำหรับข้าราชการทุกตำแหน่ง)

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ระดับมาตรฐานของสมรรถนะหลัก
 

 

โครงการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาการประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 17-18 กันยายน 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

เอกสารประกอบการบรรยาย "ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน" (โดยวิทยากร ก.พ.)

สรุปข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
       ส่วนกลาง
       ส่วนภูมิภาค

 

การประชุมชี้แจงเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ" วันที่ 12 พ.ย.2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ" (โดยวิทยากร ก.พ.)
 
การประชุมชี้แจงเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ" วันที่ 24 พ.ย.2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย "การจัดทำดัชนีชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน" (โดยวิทยากร ก.พ.)
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สป.มท.

- หนังสือเวียน
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
- หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2554
- หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด สป.มท. (ครั้งที่ 1/2560)
- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด สป. (รอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559-31 มี.ค.2560 เป็นต้นไป)
- หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด สป.มท. ครั้งที่ 2/2562

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

 

 

 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 20/2552)

มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว27/2552)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ว 28/2552)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน (ว12/2555)

มาตรฐานและแนวทางกรกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งบริหาร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย รอบการประเมิน 1 เม.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 (รอบ 2/2562)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (1 เม.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62)

บัญชีมอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (1 เม.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62)

กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลฯ (1 เม.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62)

หนังสือแจ้งการประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในสังกัด มท. และ สป.มท. (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นของ มท. (บริหารสูง-ต้น ส่วนกลางและภูมิภาค) รอบการประเมิน 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของ มท. (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ-เชี่ยวชาญ, อำนวยการสูง) รอบการประเมิน 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ของ สป. (อำนวยการต้น วิชาการ หัวหน้าหน่วยงาน รกน.หัวหน้าหน่วยงาน) รอบการประเมิน 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62