[[HOME]]
โครงการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โครงการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

*****************************

1. หลักการและเหตุผล

                    1.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
มาตรา 76 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

                    1.2 การกำหนดเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติราชการไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นเครื่องมือสำคัญในการ บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งแม้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานจะมิใช่กระบวนการหลักที่จะนำมาซึ่งประสิทธิผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

                   1.3 ตามมาตรา 76 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ.กำหนด ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำร่างคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อช่วยให้ส่วนราชการนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการต่อไป

                    1.4 กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท. ได้จัดทำโครงการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนาเกณฑ์ วิธีการ และแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการทรัพยากร
บุ \คคลแนวใหม่ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดไว้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

                   2.1 เพื่อดำเนินการตามมาตรา 76 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

                    2.2 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการสำนักงาน ปลัด กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                    2.3 เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

                   ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั่วไปทุกสายงานและระดับตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้ทดลองปฏิบัติราชการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 76 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

4. การดำเนินการ

                   4.1 แนวทางการดำเนินการ

                        4.1.1 การกำหนดเกณฑ์ การจัดทำแบบประเมิน และการกำหนดวิธีการประเมินสำหรับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทั่วไป และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้ทดลองปฏิบัติราชการ โดยคณะ ทำงานที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง

                        4.1.2 ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานจังหวัด จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 4.1.1

                        4.1.3 ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนำแบบประเมินไปใช้

                        4.1.4 การ ศึกษาและวิเคราะห์ผลการใช้ รวมถึงข้อบกพร่องของแบบประเมินฯ และวิธีการประเมิน เพื่อการปรับปรุงให้การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์

                   4.2 ขั้นตอนดำเนินงาน

                        4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อจัดทำและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะทำงานจัดทำและพัฒนาแบบประเมินฯ สำหรับข้าราชการส่วนกลาง และคณะ ทำงานจัดทำและพัฒนาแบบประเมินฯ สำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค

                        4.2.2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดและแนวทางการดำเนินการ

                        4.2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการพัฒนา ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ความรู้และวิธีการในการกำหนดเกณฑ์ การ จัดทำแบบประเมิน และการกำหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. และ ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบัล คอน เซิร์น จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาและร่วมจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมอนามัย กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ฯลฯ

                        4.2.4 คณะทำงานฯ ร่วมกันพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการประเมิน และพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและสำนักงานจังหวัด รายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย

                              1) ผลสำเร็จของงาน

                              2) สมรรถนะที่จำเป็นต่อความสำเร็จของงาน

                              3) องค์ประกอบอื่นๆ เช่น การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ เป็นต้น

                        4.2.5 เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

                        4.2.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

                        4.2.7 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ เพื่อการประเมินบุคลากรรายบุคคล

                        4.2.8 คณะทำงานฯ ศึกษาและวิเคราะห์ผลการใช้ รวมถึงข้อบกพร่องของแบบประเมินฯ และวิธี การประเมิน เพื่อปรับปรุงให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์

5. ระยะเวลาดำเนินการ

                   ระหว่างเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนเมษายน 2553 โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ช่วง คือ

                   5.1 เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2552 การกำหนดเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดทำแบบประเมิน

                   5.2 เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2552 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนำแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

                   5.3 เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 การ ศึกษาและวิเคราะห์ผลการใช้ รวมถึงข้อบกพร่อง ของแบบประเมิน และวิธีการประเมิน เพื่อการปรับปรุงให้การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเกณฑ์ วิธีการ และ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาครบทุกตำแหน่ง ระดับ และสายงาน โดยผลของการประเมินสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการได้

7.ผู้รับผิดชอบโครงการ

          7.1 ที่ปรึกษา       นายต่อ พงษ์   อ่ำพันธุ์         รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร

          7.2 ผู้ดำเนินการ    กองการเจ้าหน้าที่ สป. ร่วมกับสถาบันดำรงราชานุภาพ สป.