โทร. 0-2223-9353 , FAX 0-2223-9353 , มท.50367

 
 
 

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านดิจิทัลและแผนแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)" ของนางสาวอัญชลี เสียงระฆัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

เรื่อง แผนพัฒนาดิจิทัลสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570" ของนางสาวอัญชลี เสียงระฆัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.๒๕๖๖" ของนายนิพนธ์ ชายใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สป.

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ (ทุเรียน) ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน" ของนายนิพนธ์ ชายใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สป.

เรื่อง การประเมินบุคคลและการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย" ของนายอนุลักษณ์ รุ่งแสงทวีศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) กองการเจ้าหน้าที่ สป.

เรื่อง การดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย" ของนายอนุลักษณ์ รุ่งแสงทวีศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) กองการเจ้าหน้าที่ สป.

เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย "หลักสูตรนักปกครองระดับสูง" ของนางสาวรัตนา สรภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของนางสาวรัตนา สรภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.

เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ของนายประวิตร พานชูวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป.

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงมหาดไทย ของนายประวิตร พานชูวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป.