คำอธิบาย: C:\Users\adminmoi\Desktop\เวปฝ่ายบริหาร\picture\head_title.gif

คำอธิบาย: C:\Users\adminmoi\Desktop\เวปฝ่ายบริหาร\picture\banner1.gif

 

 

คำอธิบาย: C:\Users\adminmoi\Desktop\เวปฝ่ายบริหาร\picture\bar_b01.gif

 

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
กลุ่มงานวินัย
กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล
กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล
กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

 

คำอธิบาย: C:\Users\adminmoi\Desktop\เวปฝ่ายบริหาร\picture\label1.jpg

 

คำอธิบาย: C:\Users\adminmoi\Desktop\เวปฝ่ายบริหาร\picture\button1.png

 

คำอธิบาย: C:\Users\adminmoi\Desktop\เวปฝ่ายบริหาร\picture\button2.png

 

คำอธิบาย: C:\Users\adminmoi\Desktop\เวปฝ่ายบริหาร\picture\button3.png

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 

 

คำอธิบาย: C:\Users\adminmoi\Desktop\เวปฝ่ายบริหาร\picture\bar_c01.gif

คำอธิบาย: C:\Users\adminmoi\Desktop\เวปฝ่ายบริหาร\picture\icon9.gifข่าวประชาสัมพันธ์

 

  ประชาสัมพันธ์สังซ์้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ปี 2562
  เปลี่ยนชื่อย่อศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
  รายงานการตรวจสอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้านของคณะกรรมการ
  ขอความเชิญรับฟังวิทยุมหาดไทยประจำเดือน สิงหาคม 2562
   
   
   
   
   
 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

คำอธิบาย: C:\Users\adminmoi\Desktop\เวปฝ่ายบริหาร\picture\Survey.jpg

คำอธิบาย: CLICK

คำอธิบาย: CLICK

คำอธิบาย: CLICK

คำอธิบาย: CLICK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานกระทรวงมหาดไทย

  ชั้น 2 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ถนนอัษฎางค์

 

กรุงเทพมหานคร 10200 

  โทร์ 02-6220937 Hotline 50810, 50811