โทร. 0-2622-0935 หรือ (มท) 50379, 50802

 
aการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
aการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
aการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
aการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
aการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
 
ตัวอย่างสูตรการปรับเงินเดือนและสูตรคำนวณวงเงิน
  ตัวอย่าง : คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (1 เมษายน 2560)
  ตัวอย่าง : ตารางคำนวณเงินเดือน (1 เมษายน 2560)
  ตัวอย่าง : ตารางคำนวณเงินเดือน (1 ตุลาคม 2559)
  ตัวอย่าง : ตารางคำนวณเงินเดือน (1 เมษายน 2559)
  ตัวอย่าง : ตารางคำนวณเงินเดือน (1 ตุลาคม 2558)
 
 
aสรุปแนวทางในการปรับเงินเดือนของข้าราชการเข้าสู่บัญชีขั้นต่ำของข้าราชการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ตัวอย่างสูตรการปรับเงินเดือนและสูตรคำนวณวงเงิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
  ตัวอย่าง : ตารางแนบท้ายคำสั่งปรับ (วิชาการ-ทั่วไป)
  ตัวอย่าง : ตารางแนบท้ายคำสั่งปรับ (ชำนาญการพิเศษ)
  ตาราง คำนวณเงินฐานคำนวณใหม่