1.1 สถานที่ติดต่อขอทำบัตร

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ     

หน่วยงานต้นสังกัด(ตามกรณีของการรับรองคำขอมีบัตร)

ประชาชน/ข้าราชการบำนาญ

จังหวัด(สำนักงานจังหวัด) ตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ  ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ  สามารถจัดพิมพ์แบบบัตรและแบบคำขอมีบัตรตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย  ทั้งนี้  แบบบัตรจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า  180  แกรม

 

1.2 หลักฐานที่ใช้ประกอบการจัดทำบัตร

สำเนาราชกิจจานุเบกษา

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายขนาด 2.5x3 ซ.ม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ครึ่งตัว  หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ  เครื่องแบบพิธีการหรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัด  เว้นแต่ผู้ที่ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคัของทางราชการกำหนดให้มีเครื่องแบบเฉพาะ  ให้แต่งกายด้วยชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน  จำนวน  2  รูป 

หลักฐานอื่น ๆ ตามแต่กรณี  ดังนี้

บัตรเก่า/ใบแจ้งความบัตรหาย (กรณีเคยทำบัตร)

สำเนาคำสั่งออกจากราชการ (กรณีเคยรับราชการ)

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชั้นยศ ชื่อตัวหรือชื่อสกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3) ใบสำคัญการสมรส (คร.3)   เป็นต้น

กรณีชื่อ - สกุล ผู้ขอทำบัตรไม่ตรงกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา  สามารถยื่นขอทำบัตรพร้อมแก้ไขราชกิจจานุเบกษา โดยแนบเอกสารเพิ่มเติมตามหัวข้อที่ 4 เรื่อง การขอแก้ไขชื่อ - สกุลในราชกิจจานุเบกษา
 

1.3  การติดต่อขอรับบัตร / ระยะเวลาดำเนินการ

          ผู้ที่ขอทำบัตรติดต่อรับบัตรได้ ณ หน่วยงานที่ได้ยื่นขอทำบัตร  โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ  ดังนี้

หน่วยงานต้นสังกัด/สำนักงานจังหวัด ประมาณ 3 สัปดาห์

 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 20 นาที   เว้นแต่กรณีที่ต้องส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับรองคำขอมีบัตร จะใช้ระยะเวลาประมาณ  สัปดาห์

 

1.4  การรับรองในแบบคำขอมีบัตร


ประเภทผู้ขอทำบัตร
 


ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

(1)  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ส่วนภูมิภาค (รวมถึงพนักงานส่วนท้องถิ่น)

- ส่วนกลาง

(2) ทหาร   ตำรวจ

(3) ประชาชน/ข้าราชการบำนาญ

(4) เจ้าหน้าที่/พนักงานอื่นของรัฐนอกจาก (1)  (2)  และ (3)
 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ
 

 


 

2.1 สถานที่ติดต่อขอรับเหรียญ

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2.2 หลักฐานที่ใช้ในการขอรับเหรียญ

สำเนาราชกิจจานุเบกษา

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/ประชาชน

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน)

กรณีหน่วยงานที่ขอพระราชทานแจ้งขอรับเหรียญให้แก่ ผู้ที่ได้รับพระราชทานในสังกัด จะต้องจัดทำหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยแนบรายชื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทาน  และระบุชื่อ-สกุลของผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้รับเหรียญฯ

หมายเหตุ  ผู้ที่จะรับเหรียญควรโทรศัพท์สอบถามว่าหน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานได้รับเหรียญไปแล้วหรือไม่โดยโทรศัพท์สอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สปโทร. 0-2222-1141 ต่อ 50382 , 0-2221-0565

 

3. การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน
 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน : กอ.รมน. โทร. 0-2241-3672,        0-2241-2351 ต่อ 3368, 3313

เหรียญราชการชายแดน : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  โทร. 0-2221-0565, 0-2222-1141  ต่อ 50382

 

4. การขอแก้ไขชื่อ - สกุลในราชกิจจานุเบกษา
 

กรณีชื่อ - สกุล ผู้ที่ได้รับพระราชทานไม่ตรงกับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   สามารถยื่นขอทำบัตรพร้อมดำเนินการขอชื่อ-สกุลในราชกิจจานุเบกษา   โดยแนบเอกสาร  ดังนี้            

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ

สำเนาราชกิจจานุเบกษา

สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังพล กอ.รมน หรือให้ ปฏิบัติงานราชการชายแดนก่อนปีที่ได้รับพระราชทาน (ตามแต่กรณี)

 

5. สิทธิของบัตร
 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ได้ รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ กรณีกระทำการรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2  ประเภทที่ 1/ประเภทที่ 2    และเหรียญราชการชายแดน  ได้รับสิทธิ  ดังนี้ 

1) ได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือองค์การของรัฐบาลทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน

2) ได้ลดค่าโดยสารยานพาหนะ คือ รถราง รถไฟ รถยนต์โดยสารประจำทาง เรือเดินทะเล ที่เป็นของ  รัฐบาล หรือองค์การ  และบริษัทในความควบคุมของรัฐบาลกึ่งหนึ่งของอัตราธรรมดา

 

หมายเหตุ   ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน/เหรียญราชการชายแดนที่ ได้เกษียณอายุราชการ สามารถนำหลักฐานการได้รับพระราชทานเหรียญฯ ไปติดต่อองค์การทหารผ่านศึก เพื่อขอทำบัตรทหารผ่านศึก ซึ่งจะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้น เช่น การได้รับลดหย่อนค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าฌาปนกิจศพๆ ละ 7,000 บาท  เป็นต้นโดยสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2354-8587

 

 

กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โทร/โทรสาร 0-2221-0565