โทร. 0-2221-7097 | มท. 50376 ,50363

 
 
 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 601 / 2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เรื่อง การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
 
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 609 / 2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย