บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2551)

หากท่านต้องการเรียกดูและพิมพ์บัญชีรายละเอียด กรุณากดที่ปุ่ม
หน้าคำสั่งกระทรวงมหาดไทย และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรุณากดเลือกที่ข้อความแต่ละประเภท
 
ระดับ 9 - 10
 แนบท้ายคำสั่ง มท.ที่ 328/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551      
 
 แนบท้ายคำสั่ง มท. ที่ 329/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551      
 
 แนบท้ายคำสั่ง มท. ที่ 330/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551      
 
 แนบท้ายคำสั่ง มท. ที่ 331/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551      
 
 แนบท้ายคำสั่ง มท. ที่ 332/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551      
 
  ระดับ 8
  แนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่ 515/2551  ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551         
 
   แนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่ 516/2551  ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551         
 
  แนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่  517/2551  ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551           
 
  ระดับ 1-7
  แนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่ 518/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551        
 
  แนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่ 519/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551        
 
  แนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่ 520/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551        
 
  แนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่ 521/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551        
 
  แนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่ 522/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551        
 
  ลูกจ้างประจำ
  แนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่ 523/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551       
 
  แนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่ 524/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551       
 
  แนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่ 525/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2551