โทร. 0-2223-9353 , มท.50387

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 
      ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
    หลักเกณฑ์และวิธีการ
         สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก.
 
        คำสั่ง อ.ก.พ.สป.มท. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
 
        แบบฟอร์มต่างๆ
        แบบ พ.ต.ก. 1-1 แบบสรุปคุณสมบัติและผลงาน 
        แบบ พ.ต.ก. 1-2  แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
        แบบแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร เพื่อคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก.
 
          หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ.
        หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ ว13 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2552
             เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
        หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ ว2 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2555
              หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
         หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ ว3 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2554
               หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
         หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ ว20 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2554
               หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)