ท่านสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมเกี่ยวกับงานกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ที่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ***

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม unique styles
 
 
 
เรื่องที่ถามบ่อยๆ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง/ข้อสั่งการ
การฝึกอบรม/สัมมนา
การประเมินผล
การจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.2551
 
CLICK
ประมวลจริยธรรม new
 
 
 
สำนักงาน ก.พ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรมบัญชีกลางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ มท.

ข่าวสาร กบข.

อบรม นปส.
 
อมรม บ.มท.