งานบริหารงานทั่วไป

 
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานธุรการกองการเจ้าหน้าที่  รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานธุรการของกอง  ดังนี้

งานรับ - ส่งหนังสือ

งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ

งานประชุม

งานเบิก-จ่ายวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

งานเวียนหนังสือภายในกอง

งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย