รายละเอียดมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

ประกาศ สป. รายชื่อข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของ สป.มท.และ สร.มท. (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 71 ราย

(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

การรับสมัครข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของ สป.มท.และ สร.มท. (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

รายละเอียดมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)