รายละเอียดมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554)

หนังสือ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 
คำสั่ง มท. ที่ 373 /2554 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2554 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 2 ราย
 
คำสั่ง สป.มท. ที่ 371 /2554 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2554 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 50 ราย