รายละเอียดมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553)

คำสั่ง มท. ที่ 373/2553 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 
คำสั่ง สป.มท. ที่ 367 /2553 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 
บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รวม 77 ราย
 
ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการและตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
 
การรับสมัครข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 

รายละเอียดมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553)

 
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554