1. รายละเอียดการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


2. Power point การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวรับบำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษฯ และการพิมพ์ลายนิ้วมือข้าราชการบรรจุใหม่


3. E-book เอกสารประกอบการชี้แจงในวันรายงานตัว


4. เครื่องแบบชุดสีกากีคอพับแขนยาว


5.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (Government Pension Fund)

5.1 ขั้นตอนการดำเนินการเรื่อง สมาชิกกองทุน บำเหน็จบำนาญ (กบข.)

5.2 คู่มือสมัคร My GPF Application กรณีบรรจุเข้ารับราชการครั้งเเรก

5.3 แบบเเจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ กรณีเคยบรรจุเข้ารับราชการและเป็นสมาชิก กบข. มาก่อน (แบบ กบข. จก 001/2562)

5.4 เว็บไซต์ กบข.


6. สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

6.1 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ.7127 (เพิ่มสิทธิ์สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล)

6.2. คู่มือตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

6.3. เว็บไซต์การตรวจสอบสิทธิ์


7. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ไม่ขอใช้ยศนำหน้าชื่อ


8. การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และกรอบอัตรากำลังของสป.มท. ตามคำสั่งสป.มท. ที่ 1899/2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565


9. สมุดโทรศัพท์กระทรวงมหาดไทย


10. E-book คู่มือข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ( Update มกราคม 2564 )