ท่านสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมเกี่ยวกับงานกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ที่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ***

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม unique styles
 
 
 
 
เรื่องที่ถามบ่อยๆ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือแจ้งหน่วยงาน : แต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่ง สป.ที่ 70/2559 : ย้ายข้าราชการ 104 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 73/2559 : รกน.นวค.นโยบายและแผน 11 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 74/2559 : รกน.นักทรัพยากรบุคคล 6 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 75/2559 : รกน.นักจัดการงานทั่วไป 13 ราย
คำสั่ง สป.ที่ 76/2559 : รกน.นิติกร 2 ราย
ประกาศ สป.โครงร่างผลงานฯ :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายละเอียดผลงาน :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ สป.โครงร่างผลงานฯ :นักทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดผลงาน :นักทรัพยากรบุคคล
ประกาศ สป.โครงร่างผลงานฯ : นักจัดการงานทั่วไป
รายละเอียดผลงาน :นักจัดการงานทั่วไป
ประกาศ สป.โครงร่างผลงานฯ : นิติกร
รายละเอียดผลงาน : นิติกร
คำอธิบายการนำเสนอผลงาน
คำอธิบายข้อเสนอแนวคิด
คำสั่ง/ข้อสั่งการ

การฝึกอบรม/สัมมนา
การประเมินผล

การจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.2551
 

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

 
 
ประมวลจริยธรรม
 
 
>> หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี "การออกบัตรประจำตัวฯ แก่ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผูรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน" >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 >> การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ สป. >> การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ >> การลงบัตรประวัติลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งตามระบบใหม่) >> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ >> การลาประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ >> หลักเกณฑ์ ประเมิน การปรับระดับชั้น >> การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม.ค.2557 >> แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ >> ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงาน ก.พ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรมบัญชีกลางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
สหกรณ์ มท.

ข่าวสาร กบข.

อบรม นปส.
 
อมรม บ.มท.